Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze

Dane o realizacji programu Czyste Powietrze w Gminie Sękowa

LP

Kod obszaru
oddziaływania

Nazwa gminy

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie

Liczba zawartych umów
o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

37

120509

Sękowa

126

104

58

1 289 313,08 zł

Stan na 31.03.2024 r.

O Programie CZYSTE POWIETRZE

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl

Beneficjenci
 1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 1. a) podstawowy poziom dofinansowania – próg dochodowy 135 tys. zł/rok
 2. b) podwyższony poziom dofinansowania – w gospodarstwie wieloosobowym do 1894 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym do 2651 zł.
 3. c) najwyższy poziom dofinansowania – próg dochodowy w gospodarstwie wieloosobowym do 1090 zł na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym do 1526 zł.
 4. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze

Nazwa kosztu

Cz. 1
Dochód wnioskodawcy do 135 tys. zł
Cz. 2

Dochód 1894 zł – wieloosobowe

Dochód 2651 zł – jednoosobowe

Cz.3

Dochód 1090 zł – wieloosobowe

Dochód 1526 zł – jednoosobowe

Intensywność dofinansowania Maksymalna kwota dofinansowania Intensywność dofinansowania Maksymalna kwota dofinansowania Intensywność dofinansowania Maksymalna kwota dofinansowania
Audyt energetyczny 100% 1 200 100% 1 200 100% 1 200
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 55% 12 200 80% 17 800 100% 22 200
Pompa ciepła powietrze/woda 40% 12 600 70% 22 000 100% 31 500
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 55% 19 400 80% 28 100 100% 35 200
Pompa ciepła powietrze/powietrze 40% 4 400 70% 7 800 100% 11 100
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 55% 28 000 80% 40 700 100% 50 900
Kocioł gazowy kondensacyjny 40% 6 100 70% 10 700 100% 15 300
Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa 45% 8 300 70% 13 900 100% 18 500
Kocioł olejowy kondensacyjny 40% 7 400 70% 13 000 100% 18 500
Kocioł zgazowujący drewno 40% 6 600 70% 11 700 100% 16 700
Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie 45% 9 000 70% 14 300 100% 20 400
Kocioł na pellet drzewny 40% 5 600 70% 9 700 100% 13 900
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 45% 9 100 70% 14 300 100% 20 400
Ogrzewanie elektryczne 40% 5 600 70% 9 700 100% 13 900
Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja cwu 40% 8 100 70% 14 300 100% 20 400
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 40% 6 700 70% 11 700 100% 16 700
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 40% 6 000 70% 9 000 100% 15 000
Ocieplenie przegród budowlanych 50% Nie dotyczy 75% Nie dotyczy 100% Nie dotyczy
Stolarka okienna 40% Nie dotyczy 70% Nie dotyczy 100% Nie dotyczy
Stolarka drzwiowa 40% Nie dotyczy 70% Nie dotyczy 100% Nie dotyczy
Bramy garażowe 40% Nie dotyczy 70% Nie dotyczy 100% Nie dotyczy

Liczba transz wypłat

Do trzech

Do pięciu

Do trzech (prefinansowanie)

Okres realizacji przedsięwzięcia

Do 30 miesięcy

Do 36 miesięcy

Do 18 miesięcy (ścieżka bankowa)

Do 18 miesięcy (prefinansowanie)

UWAGA !!! – Intensywność dofinansowania odnosi się do kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT), dlatego intensywność dofinansowania liczymy od kwoty netto na fakturze !

 

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Przez Internet lub w urzędzie

 1. Wnioski należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny na obowiązującym aktualnie formularzu, właściwym dla naboru w ramach Programu, w wersji elektronicznej lub papierowej.
 2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są: 1) w serwisie „gov.pl” lub 2) w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GDW) po utworzeniu konta i zalogowaniu się na stronie internetowej pod adresem https://gdw.nfosigw.gov.pl
 3. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚiGW na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
 4. Złożenie wniosku w formie dotacji z prefinansowaniem możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem serwisu GWD z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku podpisu, możliwe jest wydrukowanie formularza wniosku, ręczne podpisani i przesłanie go pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.
 5. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Za pośrednictwem banku

 1. W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.
 2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
 3. Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
 4. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.
 5. Wfośigw wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Infolinia programu „Czyste Powietrze”: 22 340 40 80*
* pytania o status złożonego wniosku kieruj bezpośrednio do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie– tel. 12 422 94 90 – https://www.wfos.krakow.pl/

 


Aktualności:

„Czyste powietrze” i jego zmiany

CZYSTE POWIETRZE PLUS

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” – dyżur doradcy

Program „Czyste Powietrze”

Skip to content