Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Projekty dofinansowane przez NFOŚiGW

Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Sękowa

Celem projektu jest zbadanie, czy na terenie Sękowej występują wody geotermalne o parametrach pozwalających na ich eksploatację na potrzeby energetyki.

Całkowity szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 17 650 000,00 zł netto.

Projekt uzyskał pozytywną ocenę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wsparł jego realizację dofinansowaniem w formie dotacji  w wysokości  17 648 292,00 zł tj. 100% kosztów kwalifikowalnych netto. Umowę dotacji podpisano w dniu 10.04.2019 r.

W ramach projektu zostanie wykonany otwór poszukiwawczy o głębokości ok. 3 000 m. Na podstawie analizy materiałów archiwalnych przyjęto minimalne parametry dla wód geotermalnych:  temperatura co najmniej 60 st.C  i wydajności ok. 70 m3/h.

W dniu 12.07.2019 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera projektu, a 30.04.2020 r. umowę na realizację prac wiertniczych.

 


 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIARY

Inwestycja obejmuje rozbudowę wodociągu wiejskiego w miejscowości Siary i Owczary. Zostanie wykonany nowy odcinek sieci rozdzielczej o długości ok. 2,08 km, który zostanie połączony z  istniejącym wodociągiem w miejscowości Owczary. Do sieci zostanie przyłączonych 14 budynków.

Planowany koszt realizacji zadania wynosi: 661 624,00 zł.

Zadanie jest dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie umarzalnej pożyczki w wysokości: 537 905,00 zł.

Skip to content