Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

25/08/2021 Autor: admin

Informujemy, że w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie działa uruchomiony w Urzędzie Gminy Sękowa Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. 

Punkt służy mieszkańcom w zakresie:

 • udzielania informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie Programu oraz o warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, w tym w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji,
 • wsparcia wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
 • pomocy wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Korzystanie z działań punktu konsultacyjno-informacyjnego jest bezpłatne.

Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Sękowa, 38-307 Sękowa 252, na pierwszym piętrze, pokój 6A  tel: 18 35 18 016 w.29

Godziny pracy punktu:

 • Czwartek 7.30 – 15.30
 • Piątek 7.30 – 9.30

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:

https://www.wfos.krakow.pl/ oraz https://czystepowietrze.gov.pl/

Podstawowe informacje o Programie „Czyste Powietrze”

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

 

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 563,60 zł – w gospodarstwie wieloosobowym

            2 189,04 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

 

Zakres rzeczowy:

 • wymiana, zakup i montaż źródła ciepła,
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarka okienna i drzwiowa,
 • dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy)

Dofinansowanie:

W zależności od rodzaju działań od 30% do 75 % kosztów kwalifikowanych, audyt energetyczny do 100 %, nie więcej niż maksymalne kwoty określone dla poszczególnych działań.

Dotacja może wynosić maksymalnie do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Czas realizacji:

30 miesięcy od daty pierwszego poniesionego kosztu kwalifikowanego lub złożenia wniosku

Przydatne linki:

Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci Mieszkańców do skorzystania
z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Sękowa.

Zachęcamy do korzystania z punktu !!!

 

 

 

 

 

 

Skip to content