Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Wsparcie dla inwestora

Wsparcie dla inwestora:

Z myślą o dobrym klimacie inwestowania w gminie Sekowa, Wójt Gminy Sękowa powołała Zespół Punktu Obsługi Inwestora Gminy Sękowa, którego zadaniem jest pomoc w przejściu procedur administracyjnych i opieka poinwestycyjna.

Plan opieki poinwestycyjnej w Gminie Sękowa

 1. Pomoc inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy.
 2. Pomoc w procesie reinwestycji (m.in. dostosowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aranżowanie spotkań z właścicielami gruntów inwestycyjnych).
 3. Promowanie działalności przedsiębiorstw na wydarzeniach/ targach krajowych i międzynarodowych, w których uczestniczy Gmina.
 4. Utrzymywanie kontaktu z przedsiębiorcami m.in. poprzez organizowanie cyklicznych spotkań.
 5. Angażowanie przedsiębiorców w lokalne i ponadlokalne wydarzenia społeczne, umożliwiając promocję firm i budowanie ich lokalnej tożsamości.
 6. Promowanie działalności naszych przedsiębiorstw w gminach partnerskich.
 7. Popularyzowanie informacji o możliwości uczestnictwa w szkoleniach oraz pozyskania środków zewnętrznych na rozwój działalności.
 8. Pośredniczenie w kontaktach przedsiębiorców z podmiotami wspierającymi obsługę inwestorów na szczeblu ponadlokalnym.

 

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na ulokowanie na terenie Gminy Sękowa swojej działalności, mogą liczyć na życzliwość władz lokalnych oraz wsparcie na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.

Wsparcie na poziomie lokalnym

Od lat dbamy o rozwój lokalnych przedsiębiorców
Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi 185,125 zł. Stawka podatku rolnego dla gruntów niestanowiących gospodarstw rolnych wynosi 370,250 zł. Stawka podatku leśnego wynosi 71,0996 zł.

STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2023 R.

http://www.sekowa.pl/sprawy-finansowe-deklaracje-podatkowe/

Aktualne stawki podatków lokalnych oraz obowiązujące : http://www.sekowa.pl/sprawy-finansowe-deklaracje-podatkowe/uchwala-ws-stawek-podatku-od-nieruchomosci/

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach

– w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
– w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji pracowników,
– w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach  przy ul. Józefa Michalusa 18, 38-300 Gorlice, tel. +48 18 353 55 20,
e-mail: praca@pup.gorlice.pl,
https://gorlice.praca.gov.pl  

 

Wsparcie na poziomie regionalnym

 

Ulga podatkowa dla inwestorów na obszarze Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.

Po ponad 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, dokonano zmian w instrumencie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w celu dostosowania przepisów do obecnej sytuacji rynkowej i do potrzeb przedsiębiorców. Nowelizacja umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych z zastrzeżeniem obszarów występowania złóż kopalin (chyba, że inwestycja dotyczy tychże złóż).

Za realizację zadań wynikającej z ww. ustawy odpowiadają zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE). Trzebinia leży we właściwości zarządzającego Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Podole 60, 30-394 Kraków
tel.: +48 12 640 19 40 fax: +48 12 640 19 45
e-mail: biuro@kpt.krakow.pl
www.kpt.krakow.pl

 

 

Ulga podatkowa dla inwestorów w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Przepisy w tym zakresie zmieniły się z dniem 1 stycznia 2022 r. Znowelizowane przepisy ułatwiają skorzystanie z narzędzia Polska Strefa Inwestycji dużym i średnim przedsiębiorcom. Znaczenie będzie miał rodzaj inwestycji, dodatkowo punktowane będą przedsięwzięcia związane z nowoczesnymi usługami biznesowymi, takimi jak: tworzenie oprogramowania, usługi finansowo-księgowe, czy inne z zakresu IT. Przedsiębiorcy spełniający te kryteria mogą liczyć nawet na 95% obniżkę obowiązkowych kosztów kwalifikowanych. Od 1 stycznia 2022 r. intensywność pomocy regionalnej w Małopolsce wzrosła i wynosi:

 • dla dużych przedsiębiorców – 40%,
 • dla średnich przedsiębiorców – 50%,
 • dla małych i mikro przedsiębiorców – 60%

Obniżono też kryteria ilościowe dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w powiatach, w których stopa bezrobocia jest wyższa od przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Te zmiany będą dotyczyć także nowych terenów, co oznacza, że więcej gmin w Małopolsce będzie mogło skorzystać z obniżonych kryteriów wejścia do PSI. Zmiany będą dotyczyć nie tylko miast i gmin tracących funkcje społeczno-gospodarcze, ale także gmin z nimi graniczących. W Małopolsce dotyczy to następujących miast: Chrzanów, Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Zakopane, Jędrzejów.

Nowa inwestycja w ramach PSI pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT, na okres 12 lub 15 lat. Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych). Sprawdź zasady otrzymania ulgi podatkowej dla firmy (na stronie Krakowskiego Parku Technologicznego).

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w Małopolsce, mogą skontaktować się z działem obsługi inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego:

Łukasz Blacha
tel. 690 835 700
lblacha@kpt.krakow.pl

Jacek Liguziński
tel. 505 152 083
jliguzinski@kpt.krakow.pl

 

Wsparcie na poziomie krajowym

 

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

PFR to spółka należąca do Skarbu Państwa oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy państwa. PFR działa w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa przy ekspansji zagranicznej i rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.
Tu znajdziesz więcej informacji o PFR.

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Częścią Grupy PFR jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., która pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie.
Tu znajdziesz więcej informacji o PAIH.

Działania prowadzone przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. wspiera ogólnopolska sieć regionalnych Centrów Obsługi Inwestora – Partnerów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. COI powstały w ścisłej współpracy z marszałkami województw statutowo odpowiedzialnymi za promocję województwa i funkcjonują głównie w strukturach urzędów marszałkowskich i agencji rozwoju regionalnego. Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

 

Województwo Małopolskie – Centrum Business in Małopolska

Tu znajdziesz więcej informacji o Centrum Business in Małopolska.

Centrum Business in Małopolska
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Podole 60, 30-394 Kraków
tel.: +48 12 620 91 40
e-mail: contact@businessinmalopolska.com
www.businessinmalopolska.pl

 

 

 

 

Skip to content