Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Sprawy finansowe, deklaracje podatkowe

STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2023 R.

 

Wójt Gminy Sękowa przedstawia poniżej zestawienie stawek podatkowych obowiązujących na terenie gminy Sękowa w 2023 roku.

 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA BUDYNKÓW

Nazwa

Stawka uchwalona 2023

Jednostka miary

Mieszkalnych

0,98

m2

Pod obrót materiałem siewnym 13,43

m2

Pod działalność gospodarczą

21,90

m2

Pozostałe budynki

5,97

m2

Działalność gospodarcza – usługi zdrowotne

5,62

m2

 

 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA GRUNTÓW

Nazwa

Stawka uchwalona 2023

Jednostka miary

Inny grunt opodatkowany

0,39

m2

Z działalnością gospodarczą

1

m2

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zb. sztucznych

5,77

m2

Niezabudowany objęty obszarem rewitalizacji

3,72

m2

 

 1. Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi 185,125 zł.
 2. Stawka podatku rolnego dla gruntów niestanowiących gospodarstw rolnych wynosi 370,250 zł.
 3. Stawka podatku leśnego wynosi 71,0996 zł.

 

Jednocześnie Wójt Gminy Sękowa przypomina o obowiązku złożenia deklaracji podatkowych
w nieprzekraczalnych terminach (liczy się data wpływu do urzędu):

 • Deklaracja na podatek rolny w terminie do 15 stycznia 2023 r;
 • Deklaracja na podatek leśny w terminie do 15 stycznia 2023 r;
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości do 31 stycznia 2023 r.

Pliki do pobrania:

Formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych można pobrać na Portalu Podatkowym

 


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH  Deklaracja 2022r.pdf


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

PROCEDURA ZWROTU

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy Sękowa, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
  od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi: 110,00  zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek  przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30 kwietnia 2022 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2022 roku.

 1. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną  nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 4. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
 5. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 1106)
 6. Wójt wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Skip to content