Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Gospodarka odpadami

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sękowa

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie w dniu 6 września 2019r. Rada Gminy została zobowiązana do dostosowania obowiązujących teraz uchwał do zmienionych przepisów. Nowe zapisy ustawy nakładają obowiązek segregacji odpadów komunalnych oraz jednolitą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami.

Obecnie nie ma możliwości zadeklarowania braku segregowania odpadów. Osoby, które nie będą segregować odpadów zapłacą stawkę 2 razy większą od stawki podstawowej. Tego rodzaju stawka podwyższona będzie stosowana do określenia wysokości opłaty w drodze decyzji administracyjnej, kierowanej do właściciela nieruchomości, który nie będzie wywiązywał się z obowiązku segregacji odpadów.

Wprowadzone ustawowo zmiany wiążą się również z możliwością stosowania częściowego zwolnienia w opłacie, dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy zadeklarują  kompostowanie  bioodpadów. Zachęcamy więc do zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach, co pozwoli zmniejszać strumień odpadów komunalnych.

Kwota zwolnienia w Gminie Sękowa  wyniesie odpowiednio:

 • od gospodarstwa domowego, które zamieszkuje 1 osoba – 1,00 zł 
 • od gospodarstwa domowego, które zamieszkuje 2 osoby – 2,00 zł 
 • od gospodarstwa domowego, które zamieszkuje 3 osoby – 3,00 zł 
 • od gospodarstwa domowego, które zamieszkuje 4 osoby – 4,00 zł
 • od gospodarstwa domowego, które zamieszkuje więcej niż 4 osoby – 5,00 zł

 

Również w odniesieniu do nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe istnieje obowiązek segregacji i stosowanie opłaty podwyższonej.

 

W związku z powyższym aby wypełnić obowiązek ustawowy funkcjonowania systemu, Uchwałą Rady Gminy nr X/127/2019 z dnia 29 grudnia 2019r.wprowadzono nowe stawki odpowiednio:

 • 19,00 zł – stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osobę za miesiąc.
 • 38,00 zł – stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osobę za miesiąc jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

W przypadku odbierania odpadów komunalnych odpieranych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy opłaty wynoszą:

 • 16,90 zł za pojemnik (worek) o pojemności 120 litrów,
 • 33,80 zł za pojemnik (worek) o pojemności 120 litrów, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny,

Ryczałtowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe wynosi:

 • 169,00 zł na rok,
 • 338,00 zł na rok, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny

W/w zmiany skutkują koniecznością wypełnienia przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty według nowego wzoru.

W załączeniu druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który prosimy wypełnić i złożyć w Gminnym Zakładzie Gospodarki  Komunalnej w Sękowej, 38 -307 Sękowa 181 lub przesłać pocztą do 31.01.2020r. na adres Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 38 -307 Sękowa 181.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sękowa (uzasadnienie)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszystkie gminy, w tym Gmina Sękowa, mają zapewnić czystość i porządek na swoim terenie poprzez objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Za przejęcie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę. Wysokość tej opłaty  ma pokryć koszty zagospodarowania odpadów od momentu ich odebrania aż do ostatecznego ich przetworzenia w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Na odbiorze odpadów komunalnych  Gmina nie może zarabiać, ale też nie może do tych działań dopłacać.

Dla zobrazowania kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sękowa przedstawiamy poniższe dane:

Rozstrzygnięcie przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2020 rok przyniosło drastyczny wzrost kosztów jednostkowych za tonę odbieranych odpadów. Na wzrost oferowanej w przetargu stawki  wpływ mają  różne czynniki.

 • Po pierwsze wzrost ilości odpadów wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca naszej Gminy. W roku 2016 wygenerowaliśmy rocznie 610 ton odpadów, a rok 2019 to już 914 ton przy nieistotnej zmianie liczby zadeklarowanych osób.
 • Po drugie, wzrost kosztu transportu odpadów. Ze względu na swą rozległość, transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Sękowa musi generować znacznie wyższe koszty niż w sąsiednich bardziej skoncentrowanych gminach.

Na wyżej wymienione stawki miał wpływ także:

 • wzrost opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym opłata za składowanie odpadów, która z 170,00 zł w 2019r. wzrośnie w 2020r. do 270 zł za tonę,
 • wzrost kosztów eksploatacyjnych instalacji do przetwarzania odpadów,
 • wzrost cen energii elektrycznej,
 • wzrost płacy minimalnej,
 • dostosowanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • obligatoryjny monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów,
 • obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w gospodarowaniu odpadami,
 • potrzeba sporządzenia operatu przeciwpożarowego dla każdej instalacji
 • brak rynku surowców wtórnych
 • słaba jakość segregacji.

W związku z powyższym stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych musiały ulec zmianie.

Poniżej przedstawiamy kalkulacje;

– kosztów na 2020r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 871 818,00 zł
Utrzymanie Punktu selektywnej zbiórki 60 000,00 zł
Roczne wydatki administracyjne 29 268,00 zł
Razem 961 086,00 zł

– dochodów na 2020r. ( opłat pobieranych od mieszkańców i podmiotów gospodarczych)

przy stawce obowiązującej 19.00 zł na miesiąc od mieszkańca.

Planowane opłaty od mieszkańców 869 364,00 zł
Planowane opłaty od niezamieszkałych (podmioty) 80 000,00 zł
Opłata od domku letniskowego 9 464,00 zł
Razem 958 828,00 zł

 

W końcowym rozliczeniu należy wziąć pod uwagę możliwość ulgi za kompostowanie odpadów co  również zmniejszy planowany dochód. Z doświadczenia lat ubiegłych wynika również że wzrasta planowana ilość odebranych odpadów co powoduje docelowo wzrost kosztów poniesionych przez Gminę.

Pozostając przy stawce obowiązującej w 2019r. tj. 9,50 zł. Gmina musiałaby dołożyć do systemu odbioru odpadów komunalnych 526 404,00 zł co stanowiłoby drastyczne naruszenie zasad budżetowania gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym stawki za odbiór odpadów komunalnych musiały zostać podwyższone.