Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Wodociąg w Owczarach i kanalizacja w Męcinie Małej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.

„Ulepszenie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sękowa poprzez budowę wodociągu wiejskiego z ujęciem wody i stacją uzdatniania w miejscowości Owczary oraz kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Męcina Mała”

 

mająca na celu

wsparcie rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego sołectw Męcina Mała i Owczary w Gminie Sękowa, przez budowę 7247,5 mb sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej o dł. 5062 mb

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”     Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 3 831 143,78 zł
w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 970 142,00 zł.

 

Przewidywanym wyniki operacji będzie budowa:

  1. 7 247 mb sieci wodociągowej,
  2. ujęcia wody,
  3. stacji uzdatniania wody,
  4. 5 062 mb sieci kanalizacji sanitarnej,
  5. oczyszczalni ścieków.
Skip to content