Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Struktura urzędu

Wójt Gminy Sękowa:
mgr inż. Małgorzata Małuch

tel. 018 351-80-16/17
email: wojt@sekowa.pl
Przyjmuje strony w poniedziałki
w godzinach 8:00 – 10:00
  ……………….. wojt1

.

Sekretarz Gminy:
mgr Michał Diduch

kierownik Referatu Społeczno – Administracyjnego
tel. 018 351-80-16/17 wew. 23
email: sekretarz@sekowa.pl
Przyjmuje strony codziennie w godzinach pracy Urzędu

Referat Finansowo Budżetowy

Skarbnik: mgr Katarzyna Rak-Wachowska, kierownik referatu
tel. 018 351-80-16/17 wew. 32

email: skarbnik@sekowa.pl

Główny księgowy: inż. Tomasz Apola
tel. 018 351-80-16/17 wew. 27

Stanowisko ds. obsługi kasy: mgr Justyna Drzymała
tel. 018 351-80-16/17 wew. 27

Stanowisko ds. księgowości budżetowej: mgr Ewelina Stawarska
tel. 018 351-80-16/17 wew. 27

Stanowisko ds. płac: mgr Mariola Szarowicz
tel. 018 351-80-16/17 wew. 27

Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych: mgr inż. Anna Załęska
tel. 018 351-80-16/17 wew. 24

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i ewidencji działalności gospodarczej: mgr Mateusz Ślęzak
tel. 018 351-80-16/17 wew. 24

Urząd Stanu Cywilnego

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: mgr Justyna Świerz
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: mgr Renata Wojnarska
tel. 018 351-80-16/17 wew. 26

Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Kierownik referatu prowadzący jednocześnie sprawy nieruchomości: mgr Justyna Świerz
tel. 018 351-80-16/17 wew. 25

Stanowisko ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku, gospodarki leśnej: mgr Magdalena Kimla
tel. 018 351-80-16/17 wew. 33

Stanowisko ds. planu zagospodarowania przestrzennego, mienia komunalnego, uzdrowiska i zabytków:
mgr  Katarzyna Wrzesińska: 018 351-80-16/17 wew. 30
(zastępstwo: inż. Maria Tomaszewska)

Stanowisko ds. ochrony powietrza, rolnictwa i programów ekologicznych:
mgr Benita Wojnarowicz  tel. 018 351-80-16/17 wew. 33

Stanowisko ds. zimowego utrzymania dróg i chodników, organizacja prac publicznych:
Jacek Przepióra tel. 018 351-80-16/17 wew. 30

Stanowisko ds. infrastruktury drogowej i budownictwa
inż. Maria Tomaszewska tel. 018 351-80-16/17 wew. 29

Stanowisko ds. bezpieczeństwa ludności, spraw wojskowych i obronnych, gospodarowania budynkami publicznymi i nieruchomościami
mgr Jan Szczepański tel. 018 351-80-16/17 wew. 34

Referat  Społeczno – Administracyjny

Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi kancelarii ogólnej oraz Rady Gminy: mgr Diana Drab
tel. 018 351-80-16/17 wew. 21

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw kadrowych:  Helena Walewska – Przepióra
tel. 018 351-80-16/17 wew. 26

Stanowisko ds. informatyzacji gminy:  mgr Krzysztof Matusik
tel. 018 351-80-16/17 wew. 30

Pełnomocnik ds. profilaktyki alkoholowej: mgr Michał Diduch
tel. 018 351-80-16/17 wew. 23

Pełnomocnik ds. współpracy, pozyskiwania funduszy unijnych i promocji gminy: mgr Jacek Pięta
tel. 018 351-80-16/17 wew. 29


Zespół Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik Referatu Zespołu Inwestycji i Zamówień Publicznych inż. Przybyłowicz Urszula
tel. 018 351-80-16/17 wew. 30

mgr inż. Anna Smoła

mgr inż. Angelika Rak- Nowak

mgr inż. Kinga Szloch