Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Struktura urzędu

Wójt Gminy Sękowa:
mgr inż. Małgorzata Małuch

tel. 018 351-80-16 wew. 22.
email: wojt@sekowa.pl
Przyjmuje strony w poniedziałki
w godzinach 8:00 – 10:00
  ……………….. wojt1

.

Sekretarz Gminy:
mgr Diduch Michał

kierownik Referatu Społeczno – Administracyjnego
tel. 018 351-80-16 wew. 23.
email: sekretarz@sekowa.pl
Przyjmuje strony codziennie w godzinach pracy Urzędu

Referat Finansowy

Skarbnik: mgr Rak-Wachowska Katarzyna, kierownik referatu
tel. 018 351-80-16 wew. 32

email: skarbnik@sekowa.pl

Główny księgowy: inż. Tomasz Apola
tel. 018 351-80-16 wew. 27

Stanowisko ds. obsługi kasy: mgr Drzymała Justyna
tel. 018 351-80-16 wew. 27

Stanowisko ds. księgowości budżetowej: Ewelina Stawarska
tel. 018 351-80-16 wew. 27

Stanowisko ds. płac: mgr Mariola Szarowicz
tel. 018 351-80-16 wew. 27

Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych: mgr Załęska Anna
tel. 018 351-80-16 wew. 24

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i ewidencji działalności gospodarczej:  mgr Ślęzak Mateusz
tel. 018 351-80-16 wew. 24

Urząd Stanu Cywilnego

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: mgr Renata Wojnarska
tel. 018 351-80-16 wew. 26

Referat Budownictwa, Mienia Komunalnego, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

Kierownik referatu prowadzący jednocześnie sprawy budownictwa i inwestycji: inż. Urszula Przybyłowicz
tel. 018 351-80-16 wew. 29

Stanowisko ds. ochrony środowiska, decyzji środowiskowych, sprawy wodne: mgr Magdalena Kimla
tel. 018 351-80-16 wew. 29

Stanowisko ds. zamówień publicznych i planu zagospodarowania, sprawy uzdrowiskowe mgr  Katarzyna Łukaszyk

Stanowisko ds. dróg gminnych, spraw powodziowych, konserwacją budynków użyteczności publicznej, ewidencji cmentarzy:
mgr inż. Angelika Rak Nowak 018 351-80-16 wew. 29

Stanowisko ds. zimowego utrzymania dróg i chodników, organizacja prac publicznych: Jacek Przepióra
tel. 018 351-80-16 wew. 29

Referat  Społeczno – Administracyjny

Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi kancelarii ogólnej: Drab Diana
tel. 018 351-80-16 wew. 21

Stanowisko ds. Rady Gminy i gospodarki nieruchomościami gminy: mgr Justyna Świerz
tel. 018 351-80-16 wew. 25

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw kadrowych:  Helena Walewska – Przepióra
tel. 018 351-80-16 wew. 26

Stanowisko ds. obrony cywilnej, klutury, sportu, kultury fizycznej i turystyki:  Jan Szczepański
tel. 018 351-80-16 wew. 30

Stanowisko ds. informatyzacji gminy:  mgr Krzysztof Matusik
tel. 018 351-80-16 wew. 30

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych:
Helena Walewska – Przepióra
tel. 018 351-80-16 wew. 26

Pełnomocnik ds. profilaktyki alkoholowej: Diduch Michał
tel. 018 351-80-16 wew. 23

Pełnomocnik ds. współpracy, pozyskiwania funduszy unijnych i promocji gminy: mgr Jacek Pięta
tel. 018 351-80-16 wew. 30


Samodzielne stanowisko ds projektów unijnych i zamówień:
mgr Łukasz Szilder
tel. 018 351-80-16 wew. 30