Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Uzdrowiska Wapienne

1 sierpnia 2017 Autor: admin

Wójt Gminy Sękowa ogłasza:
„Konkurs Urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Uzdrowiska Wapienne – Gmina Sękowa”

 

Konkurs realizowany w ramach projektu:

„Budowa infrastruktury dla rozwoju projektu turystycznego zwiększenia liczby kuracjuszy i podniesienia zdolności inwestycyjnej”

Konkurs prowadzony jest z wyłączeniem stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zgodnie z art. 4, pkt 8, gdyż wartość konkursu nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym i stanowi przyrzeczenie publiczne, w którym Organizator przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie praw do nagrodzonych prac konkursowych. Prowadzony na podstawie „Regulaminu Konkursu Urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Uzdrowiska Wapienne – Gmina Sękowa”

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania uzdrowiska Wapienne położonego w północno-wschodniej części Gminy Sękowa w Beskidzie Niskim. Opracowana koncepcja powinna być w pełni spójna z Programem Funkcjonalno Użytkowym dla zadania: „Budowa infrastruktury dla rozwoju projektu turystycznego zwiększenia liczby kuracjuszy i podniesienia zdolności inwestycyjnej.”

Opracowanie konkursowe powinno zawierać:

  • Koncepcję architektoniczną zagospodarowania działki nr 30/4 i drogi dojazdowej działką nr 36 w Wapiennem, która powinna zawierać elementy takie jak:

– mały amfiteatr z widownią usytuowaną na naturalnym zboczu,

– tężnia solankowa

– fontanna kaskadowa

– ciągi piesze,

– plac zabaw,

– elementy małej architektury,

– miejsca odpoczynku,

– oświetlenie,

– zieleń.

  • Koncepcję zagospodarowania edukacyjnych ścieżek spacerowych z elementami:

– miejsca odpoczynku,

– wieża widokowa z przejściem w koronach drzew na dz. nr 33/5 w Wapiennem (góra Ferdel)

– tablice informacyjne, znaki kierunkowe, deszczochron.

 

Terminy konkursu:

Ogłoszenie konkursu: 1 sierpnia 2017 roku

Pytania do regulaminu: do 14 sierpnia 2017 roku do godziny 15.30

Składanie prac konkursowych: do 30 września 2017 roku do godziny 11:30

Ogłoszenie wyników konkursu: 15 października 2017 roku

 

Nagrody w konkursie:

-nagroda główna w konkursie to 35 000,00 zł brutto

-wyróżnienie wynosi brutto 5 000,00 zł brutto

 

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organiza­cyjna nie posiadająca osobowości prawnej, bądź podmioty występujące wspólnie. Uczestnik konkursu musi posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe, architektoniczne lub pokrewne związane z zagospodarowaniem przestrzeni,

Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem, pozyskaniem materiałów, zapakowaniem i wysłaniem/dostarczeniem pracy konkursowej. Organizator przewiduje jedynie ryczałtowy zwrot kosztów Uczestnikom konkursu spełniającym warunki udziału w konkursie, którzy złożyli pracę konkursową spełniającą warunki Regulaminu, w wysokości 1000 zł brutto jednorazowo – wypłacane po ogłoszeniu wyników konkursu. Przy czym Uczestnicy którzy zostaną nagrodzeni bądź wyróżnieni w konkursie nie otrzymają tego zwrotu.

 

Wójt Gminy Sękowa serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie.

 

Do pobrania:

Odpowiedzi na pytania

Regulamin konkursu.

Załącznik nr 1 – Karta identyfikacyjna Uczestniku konkursu.

Załącznik nr 2 – Lista członków zespołu autorskiego Uczestnika konkursu.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich Organizatorowi konkursu.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu przez Uczestnika konkursu wymaganego wykształcenia.

Załącznik nr 5 – Potwierdzenie złożenia pracy konkursowej.

Załącznik nr 6 – Program funkcjonalno użytkowy.

Załącznik nr 7 – Mapa poglądowa terenu objętego konkursem.

ZDJĘCIA DZIAŁKI 30/4