Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego

Gmina Bobowa realizowała  projekt partnerski pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Niżna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego”.

Partnerami projektu byli :
– Gmina Bobowa – Partner Wiodący – www.bobowa.pl
– Gmina Sękowa – Partner Projektu – www.sekowa.pl
– Miasto Stropkov – Partner Projektu – www.stropkov.sk
– Niżna Polianka – Partner Projektu – www.niznapolianka.sk

 

Efekty projektu

Głównym celem projektu było zapewnienie odpowiedniej ochrony, wzmocnienie i rozwój potencjału obszaru pogranicza polsko-słowackiego, jakie stanowi dziedzictwo naturalne i kulturowe oraz wzmocnienie transgranicznej współpracy partnerskiej Bobowej, Niżnej Polianki, Sękowej i Stropkova w sferze wspólnej ochrony, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia poziomu efektywnego i zintegrowanego wykorzystania tych zasobów, co przyczyniło się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu w zakresie usług czasu wolnego.

Celem szczegółowym projektu było efektywniejsze wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

 

Rezultaty projektu

  • poprawa jakości infrastruktury obiektów turystycznych (rewitalizacja parków tematycznych w Niżnej Poliance, Siarach (gm. Sękowa) i Stropkovie) w ramach szlaku turystyczno-kulturowego parków tematycznych,
  • rozbudowa i oznakowanie turystycznych tras rowerowych turystyki kulturowo-przyrodniczej, rekreacyjnej i edukacyjnej,
  • powstanie wspólnej strony internetowej, wydanie publikacji tematycznych, oznakowania w parkach kierujące do atrakcji turystycznych partnerów,
  • wzrost zainteresowania ofertą turystyczną obszaru pogranicza przez turystów i odwiedzających,
  • poprawa sytuacji społeczno – ekonomicznej mieszkańców poprzez stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego – usług i handlu związanych z lokalną tradycją i historią regionów oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów pogranicza
  • dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
  • wzrost integracji społeczności lokalnej i międzynarodowej.

 

Projekt nr PLSK.01.01.00-12-0157/17 pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Niżna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego” współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Projekt został zrealizowany w okresie od 01.05.2021 r. do 31.10.2023 r. Ostateczna wartość projektu wyniosła 2 234 509,42 EUR, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiło 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 899 332,90 EUR, w tym 453 629,96 EUR dla gminy Bobowa, 1 127 105,26 EUR dla gminy Sękowa, 124 756,95          EUR dla Niżnej Polianki oraz 193 840,73 EUR dla Miasta Stopkov.

 
Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo- przyrodniczego.

Realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu efektywnego i zintegrowanego wykorzystania zasobów, co służyć będzie zwiększeniu atrakcyjności turystycznej regionu w zakresie usług czasu wolnego. Ma zapewnić odpowiednią ochronę, wzmocnienie i rozwój głównego potencjału obszaru pogranicza, jakie stanowi dziedzictwo naturalne i kulturowe oraz wzmocnienie transgranicznej współpracy partnerskiej Bobowej, Niżnej Polianki, Sękowej i Stropkova w sferze wspólnej ochrony, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Gmina Sękowa w ramach projektu wykona budowę parku rekreacji obejmującą część przyrodniczą wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary oraz budowę trasy rowerowej łączącej obiekty UNESCO na terenie Gminy Sękowa tj. Kościół pw. św. Filipa i Jakuba w Sękowej, Cerkiew p.w. Opieki Bogurodzicy N.M.P w Owczarach. 
Partnerami projektu są: Gmina Bobowa – Partner Wiodący, Gmina Sękowa – Partner Projektu, Miasto Stropkov – Partner Projektu, Nižná Polianka – Partner Projektu

 
Organizacja Festiwalu Kultury Pogranicza (Stropkov)
Gmina Sękowa na Festiwalu Kultury Pogranicza w Stropkovie

Gmina Sękowa wspólnie z Partnerami realizuje projekt transgraniczny pt. ” Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka –  Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego”. 

5 sierpnia w Słowackim mieście Stropkov odbył się pierwszy festiwal Kultury Pogranicza, którego głównym celem była prezentacja różnorodności kulturowej oraz zacieśnianie współpracy. Gminę Sękowa w części oficjalnej prezentowała Małgorzata Małuch Wójt Gminy Sękowa, a na scenie – Sękową reprezentował zespół „Ruczaj”, w swoim repertuarze mają pieśni łemkowski i nie tylko. Uczestników zespołu łączy wspólna pasja muzykowanie i śpiew. W alei wystawców Anna Dobrowolska z Krzywej pokazała wyjątkową oryginalną biżuterię zwaną krywulką, która wymaga determinacji i niezwykłej cierpliwości zaś Państwo Bodakowie z Ropicy Górnej prezentowali wytwarzanie wyrobów drewnianych tzw. snycerstwo czyli rzeźbienie przedmiotów w drewnie i ich ozdabianie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za możliwość prezentacji gminy Sękowa na festiwalu w Stropkovie.
BOBOWA

Festiwal Kultury pogranicza Stropkov

W dniach 05 – 06.08.2022 r. w mieście Stropkov na Słowacji odbył się Festiwal Kultury Pogranicza. Wydarzenie związane było z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego” dofinansowanego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W Festiwalu uczestniczyły delegacje gmin i miast partnerskich tj.:
– Gmina Bobowa reprezentowana przez burmistrza Pana Wacława Ligęzę wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Bobowej.
– Gmina Sękowa reprezentowana przez wójt Panią Małgorzatę Małuch wraz z pracownikami urzędu,
– Nižná Polianka reprezentowana przez Pana Jana Ćundrę – Starostę Gminy
– Miasto Stropkov reprezentowane przez Burmistrza Miasta Pana Ondreja Brendzę oraz pracowników urzędu, oraz inne miasta partnerskie Miasta Stropkov.
Festiwal Kultury Pogranicza połączony był z wystawami promującymi historię i kulturę Polski i Słowacji. Na ulicach miasta znajdowały się stoiska promujące m. in. produkty regionalne, ekologiczną żywność czy rękodzieło regionalne.
Gmina Bobowa prezentowała stoisko słynnych bobowskich koronek klockowych a koronczarki z Bobowej uczyły metod i sposobów wyplatania koronek.
W czasie festiwalu odbyły się także prezentacje dorobku artystycznego i kulturowego prezentowanego przez społeczność lokalną. Z programami artystycznymi wystąpiły zespoły regionalne Gmin Partnerskich. Gminę Bobowa reprezentował Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Mała Koroneczka” działający przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa od 2020 r. pod kierunkiem choreograf Pani Agaty Mika, kierownika muzycznego Pana Jana Malisza oraz kierownika zespołu Pani Celiny Job. Zespół tworzą dzieci w wieku od 8 do 14 lat prezentując swoje umiejętności wokalne, muzyczne i taneczne. Prezentowanymi pieśniami i tańcami kultywują tradycję folkloru Pogórzan zachodnich z dorzecza Białej Dunajcowej.
„Jak dzieci widzą pogranicze – warsztaty integracyjne”

 

Dnia 13.12.2022 odbyły się warsztaty pt.  „Jak dzieci widzą pogranicze  warsztaty integracyjne w ramach projektu pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka –  Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego, które organizaowała Gmina Sękowa jako partner tego integracyjnego projektu. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci z dwóch grup Polski  i Słowacji.

Warsztaty odbyły się we Świdniku na Słowacji. Wszyscy zostali bardzo ciepło przywitani przez Panią Dyrektor Świdnickiej szkoły jak i przez Pana Jana Cundrę, który jest partnerem tego projektu po stronie Słowackiej. Młodzież z klas VI  przywitała uczniów z Sękowej prezentując im przedstawienie z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, a  następnie wspólnie przystąpili do warsztatów tworzenia aniołów z masy solnej. Mieszanie składników, wyrabianie ciasta i kształtowanie aniołów wywoływało duże uśmiechy na twarzy co bardzo pomogło w nawiązaniu integracji, a także w rozmowie o podobieństwach w kulturze jak i różnicach językowych. Przy stole pełnych smakołyków młodzież wymieniła się doświadczeniami w przygotowaniach do nadchodzących świąt.

Na zakończenie wszyscy wręczyli sobie okolicznościowe upominki 🙂

Zobacz także film
Trwają prace związane z budową parku rekreacji obejmującą część przyrodniczą wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary oraz budowę trasy rowerowej łączącej obiekty UNESCO na terenie Gminy Sękowa tj. Kościół pw. św. Filipa i Jakuba w Sękowej, Cerkiew p.w. Opieki Bogurodzicy N.M.P w Owczarach.
Otwarcie Parku w Siarach

 
Festiwal Bobowa

„ Festiwal Kultury Pogranicza to zwieńczenie realizowanego projektu partnerskiego pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja, w ramach którego w Bobowej  wybudowano amfiteatr,  ścieżki rowerowe, na terenie gminy Sękowa powstał park przyrodniczy w Siarach oraz ścieżka rowerowa łącząca obiekty UNESCO  stworzono stronę internetową projektu – eu4villages.pl , mapę oraz gazetę, które dostępne są poniżej a także aplikacja ułatwiająca zwiedzanie drewnianego kościóła pod wezwaniem św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej oraz  Cerkwii Opieki Matki Bożej w Owczarach. Dzięki tym działaniom projekt wnosi znaczący wkład w rozwój turystyki oraz ochronę dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego na terenach Polsko-Słowackiego pogranicza.
Zakończenie realizacji projektu

Podsumowanie realizacji projektu „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego”:

Projekt miał na celu wzmocnienie współpracy transgranicznej między miejscowościami Sękowa, Stropkov, Bobowa i Nižná Polianka, skupiając się na ochronie, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Gmina Sękowa, jako partner w projekcie, zrealizowała trzy główne zadania:

  1. Budowa parku rekreacji z elementami przyrodniczymi oraz urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary.  Prace zostały zakończone.
  2. Budowa drogi dla rowerów o długości 2130 metrów wzdłuż drogi powiatowej Siary-Owczary. Prace zostały zakończone.
  3. Wykonanie audiobooka i aplikacji mobilnej. Prace zostały zakończone.

Dzięki tym działaniom projekt wnosi znaczący wkład w rozwój turystyki oraz ochronę dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego na terenach Polsko-Słowackiego pogranicza. Realizacja projektu umożliwia czerpanie korzyści zarówno dla społeczności lokalnych, jak i turystów, którzy mają szansę odkryć uroki i bogactwa tego malowniczego regionu. Nie ma wątpliwości, że realizacja projektu, dzięki któremu powstał przepiękny park przyrodniczy oraz droga dla rowerów łącząca obiekty UNESCO, stanowi nasz wspólny sukces. To osiągnięcie nie byłoby możliwe bez partnerstwa z miastami Bobowa, Stropkov i gminą Nizna Polianka.
Podsumowanie projektu „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego”

 

W dniu 18 października w Stropkovie na Słowacji miało miejsce spotkanie partnerów, które stanowiło podsumowanie projektu o nazwie „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego”. Projekt ten otrzymał wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja. Jednym z kluczowych rezultatów projektu w gminie Sękowa było utworzenie Parku Przyrodniczego w Siarach. Co więcej, projekt przyczynił się do stworzenia trasy rowerowej, łączącej obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa kultury UNESCO.

Istotnym osiągnięciem projektu jest również stworzenie dedykowanej aplikacji, która ułatwia zwiedzanie w 5 językach drewnianego kościoła pod wezwaniem św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej oraz Cerkwi Opieki Matki Bożej w Owczarach. Te działania mają na celu zachęcenie turystów do odwiedzenia i zwiedzania tych unikalnych miejsc a także innych atrakcji turystycznych na terenie gminy Sękowa.

Współpraca między partnerami, czyli gminą Sękowa, Stropkovem, Bobową i Nizną Polianką, nabrała nowej jakości, co przyczyniło się do wzmocnienia więzi transgranicznej współpracy oraz promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego tych regionów.

Skip to content