Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu partnerskiego pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego”.

         Partnerami projektu są:

– Gmina Bobowa – Partner Wiodący – www.bobowa.pl

– Gmina Sękowa – Partner Projektu – www.sekowa.pl

– Miasto Stropkov – Partner Projektu – www.stropkov.sk

– Nižná Polianka – Partner Projektu – www.niznapolianka.sk

 

W ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące zadania:

  1. Budowa kompleksu rekreacyjno-kulturalnego – amfiteatr, ścieżka rowerowa w Bobowej oraz wyznaczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie gminy Bobowa.

Gmina Bobowa w ramach zadania wykona kompleksowo amfiteatr wraz z widownią oraz zapleczem amfiteatru,  całość ścieżki rowerowej na terenie kompleksu oraz wyznaczy i oznakuje nowe trasy rowerowe w ciągach dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Bobowa wraz z posadowieniem 6 tablic informacyjnych o przebiegach tras.

  1. Rewitalizacja parku w Niżnej Poliance wraz z budową makiety kościoła, rewitalizacją przestrzeni publicznej i parkingiem.

Nižná Polianka wykona rewitalizację zaniedbanego i niespełniającego swej pierwotnej funkcji parku. Zaplanowana jest odbudowa ogrodzenia parku w konstrukcji drewnianej krytej gontem drewnianym na podkładach betonowych o łącznej długości 87 m. W parku wykonane będą nowe nawierzchnie betonowe i brukowe a także ławki rekreacyjne. Łączna długość ciągów komunikacyjnych wyniesie 291,8 m. Całkowita powierzchnia zrewitalizowanego parku wyniesie 470 m2. Centralnym elementem parku będzie wykonana makieta drewnianego zabytkowego kościoła. Wraz z rewitalizacją parku zrewitalizowana będzie przylegająca przestrzeń publiczna wokół urzędu miejskiego Niżnej Polianki. Zdemontowane zostanie stare zdewastowane ogrodzenie, stare obrzeże chodnikowe, wykonane zostanie nowe ogrodzenie oraz strefa wypoczynku w postaci elementów małej architektury. Centralnym elementem przestrzeni będzie drewniana altana. Ponadto wykonany będzie parking oraz dojścia – ścieżki komunikacyjne dla pieszych wraz z włączeniami do istniejącego układu komunikacyjnego ze skrzyżowaniem z drogą publiczną.

  1. Promocja i utrwalanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Beskidu Niskiego po obu stronach granicy.

1) Organizacja Festiwalu Kultury Pogranicza (Bobowa i Stropkov).

2) Przygotowanie i wydanie mapy A5 związanej z realizacją projektu (Bobowa).

3) Przygotowanie gazety polsko-słowackiej, która powstanie w wersji elektronicznej oraz tradycyjnej (dystrybucja na terenie wszystkich gmin partnerskich), wydawnictwa na temat historii obszaru pogranicza (Bobowa).

4) Stworzenie strony internetowej dla projektu (wszyscy partnerzy).

5) Organizacja warsztatów „Jak dzieci widzą pogranicze – warsztaty integracyjne” (Sękowa).

6) Przygotowanie systemu audio przewodnika oraz aplikację mobilną – audiobook wraz z opracowaniem treści o Kościele p.w. Św. Jakuba i Filipa w Sękowej i Cerkiew p.w. Opieki Bogurodzicy N.M.P w Owczarach (języki: angielski, polski, słowacki, niemiecki, rosyjski). Audiobook zostanie zainstalowany na stronie www.magurskakraina.pl i będzie publicznie dostępny (Sękowa).

7) Wydanie publikacji książkowej na temat historii obszaru pogranicza (Stropkov).

8) Zorganizowanie konferencji na rozpoczęcie i zakończenie projektu (Bobowa, Stropkov).

  1. Utworzenie parku przyrodniczo-edukacyjnego w Siarach oraz budowa ścieżki rowerowej łączącej obiekty UNESCO w Sękowej i Owczarach.

Gmina Sękowa w ramach projektu wykona budowę parku rekreacji obejmującą część przyrodniczą wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary oraz budowę trasy rowerowej łączącej obiekty UNESCO na terenie Gminy Sękowa tj. Kościół pw. św. Filipa i Jakuba w Sękowej, Cerkiew p.w. Opieki Bogurodzicy N.M.P w Owczarach.

  1. Rewitalizacja Parku Jubileuszowego w Stropkovie.

Miasto Stropkov w ramach projektu wykona całkowitą rewitalizację park w tym: odnowienie infrastruktury, przebudowa ciągów komunikacyjnych, nowe oświetlenie parkowe oraz elementy małej architektury. Na 2 tablicach informacyjnych w parku zostaną zainstalowane historyczne zdjęcia tego miejsca, z których wiele powstało w momencie jego powstania.

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie odpowiedniej ochrony, wzmocnienie i rozwój głównego potencjału obszaru pogranicza, jakie stanowi dziedzictwo naturalne i kulturowe oraz wzmocnienie transgranicznej współpracy partnerskiej Bobowej, Niżnej Polianki, Sękowej i Stropkova w sferze wspólnej ochrony, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu efektywnego i zintegrowanego wykorzystania tych zasobów, co służyć będzie zwiększeniu atrakcyjności turystycznej regionu w zakresie usług czasu wolnego.

Celem szczegółowym jest efektywniejsze wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców

 

Oczekiwane rezultaty projektu:

– poprawa jakości infrastruktury obiektów turystycznych (rewitalizacja parków tematycznych w Niżnej Poliance, Siarach (gm. Sękowa) i Stropkovie) w ramach szlaku turystyczno-kulturowego parków tematycznych,

– rozbudowa i oznakowanie turystycznych tras rowerowych turystyki kulturowo-przyrodniczej, rekreacyjnej i edukacyjnej,

– powstanie wspólnej strony internetowej, wydanie publikacji tematycznych, oznakowanie w parkach kierujące do atrakcji turystycznych partnerów,

– wzrost zainteresowania ofertą turystyczną obszaru pogranicza przez turystów i odwiedzających,

– poprawa sytuacji społeczno – ekonomicznej mieszkańców poprzez stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego – usług i handlu związanych z lokalną tradycją i historią regionów oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów pogranicza – dziedzictwa kulturowego i naturalnego,

– wzrost integracji społeczności lokalnej i międzynarodowej

Projekt realizowany w okresie od 01.05.2021 r. do 31.10.2023

Całkowita wartość projektu wynosi 2093519,34 Euro z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.
Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo- przyrodniczego.

Realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu efektywnego i zintegrowanego wykorzystania zasobów, co służyć będzie zwiększeniu atrakcyjności turystycznej regionu w zakresie usług czasu wolnego. Ma zapewnić odpowiednią ochronę, wzmocnienie i rozwój głównego potencjału obszaru pogranicza, jakie stanowi dziedzictwo naturalne i kulturowe oraz wzmocnienie transgranicznej współpracy partnerskiej Bobowej, Niżnej Polianki, Sękowej i Stropkova w sferze wspólnej ochrony, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Gmina Sękowa w ramach projektu wykona budowę parku rekreacji obejmującą część przyrodniczą wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary oraz budowę trasy rowerowej łączącej obiekty UNESCO na terenie Gminy Sękowa tj. Kościół pw. św. Filipa i Jakuba w Sękowej, Cerkiew p.w. Opieki Bogurodzicy N.M.P w Owczarach. Projekt realizowany jest do 30.04.2023 r. Całkowita wartość projektu wynosi 2 157 164,49 Euro z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.
Partnerami projektu są: Gmina Bobowa – Partner Wiodący, Gmina Sękowa – Partner Projektu, Miasto Stropkov – Partner Projektu, Nižná Polianka – Partner Projektu

 
Organizacja Festiwalu Kultury Pogranicza (Stropkov)
Gmina Sękowa na Festiwalu Kultury Pogranicza w Stropkovie

Gmina Sękowa wspólnie z Partnerami realizuje projekt transgraniczny pt. ” Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka –  Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego”. 

5 sierpnia w Słowackim mieście Stropkov odbył się pierwszy festiwal Kultury Pogranicza, którego głównym celem była prezentacja różnorodności kulturowej oraz zacieśnianie współpracy. Gminę Sękowa w części oficjalnej prezentowała Małgorzata Małuch Wójt Gminy Sękowa, a na scenie – Sękową reprezentował zespół „Ruczaj”, w swoim repertuarze mają pieśni łemkowski i nie tylko. Uczestników zespołu łączy wspólna pasja muzykowanie i śpiew. W alei wystawców Anna Dobrowolska z Krzywej pokazała wyjątkową oryginalną biżuterię zwaną krywulką, która wymaga determinacji i niezwykłej cierpliwości zaś Państwo Bodakowie z Ropicy Górnej prezentowali wytwarzanie wyrobów drewnianych tzw. snycerstwo czyli rzeźbienie przedmiotów w drewnie i ich ozdabianie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za możliwość prezentacji gminy Sękowa na festiwalu w Stropkovie.
BOBOWA

Festiwal Kultury pogranicza Stropkov

W dniach 05 – 06.08.2022 r. w mieście Stropkov na Słowacji odbył się Festiwal Kultury Pogranicza. Wydarzenie związane było z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego” dofinansowanego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W Festiwalu uczestniczyły delegacje gmin i miast partnerskich tj.:
– Gmina Bobowa reprezentowana przez burmistrza Pana Wacława Ligęzę wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Bobowej.
– Gmina Sękowa reprezentowana przez wójt Panią Małgorzatę Małuch wraz z pracownikami urzędu,
– Nižná Polianka reprezentowana przez Pana Jana Ćundrę – Starostę Gminy
– Miasto Stropkov reprezentowane przez Burmistrza Miasta Pana Ondreja Brendzę oraz pracowników urzędu, oraz inne miasta partnerskie Miasta Stropkov.
Festiwal Kultury Pogranicza połączony był z wystawami promującymi historię i kulturę Polski i Słowacji. Na ulicach miasta znajdowały się stoiska promujące m. in. produkty regionalne, ekologiczną żywność czy rękodzieło regionalne.
Gmina Bobowa prezentowała stoisko słynnych bobowskich koronek klockowych a koronczarki z Bobowej uczyły metod i sposobów wyplatania koronek.
W czasie festiwalu odbyły się także prezentacje dorobku artystycznego i kulturowego prezentowanego przez społeczność lokalną. Z programami artystycznymi wystąpiły zespoły regionalne Gmin Partnerskich. Gminę Bobowa reprezentował Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Mała Koroneczka” działający przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa od 2020 r. pod kierunkiem choreograf Pani Agaty Mika, kierownika muzycznego Pana Jana Malisza oraz kierownika zespołu Pani Celiny Job. Zespół tworzą dzieci w wieku od 8 do 14 lat prezentując swoje umiejętności wokalne, muzyczne i taneczne. Prezentowanymi pieśniami i tańcami kultywują tradycję folkloru Pogórzan zachodnich z dorzecza Białej Dunajcowej.
„Jak dzieci widzą pogranicze – warsztaty integracyjne”

 

Dnia 13.12.2022 odbyły się warsztaty pt.  „Jak dzieci widzą pogranicze  warsztaty integracyjne w ramach projektu pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka –  Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego, które organizaowała Gmina Sękowa jako partner tego integracyjnego projektu. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci z dwóch grup Polski  i Słowacji.

Warsztaty odbyły się we Świdniku na Słowacji. Wszyscy zostali bardzo ciepło przywitani przez Panią Dyrektor Świdnickiej szkoły jak i przez Pana Jana Cundrę, który jest partnerem tego projektu po stronie Słowackiej. Młodzież z klas VI  przywitała uczniów z Sękowej prezentując im przedstawienie z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, a  następnie wspólnie przystąpili do warsztatów tworzenia aniołów z masy solnej. Mieszanie składników, wyrabianie ciasta i kształtowanie aniołów wywoływało duże uśmiechy na twarzy co bardzo pomogło w nawiązaniu integracji, a także w rozmowie o podobieństwach w kulturze jak i różnicach językowych. Przy stole pełnych smakołyków młodzież wymieniła się doświadczeniami w przygotowaniach do nadchodzących świąt.

Na zakończenie wszyscy wręczyli sobie okolicznościowe upominki 🙂

 
Trwają prace związane z budową parku rekreacji obejmującą część przyrodniczą wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary oraz budowę trasy rowerowej łączącej obiekty UNESCO na terenie Gminy Sękowa tj. Kościół pw. św. Filipa i Jakuba w Sękowej, Cerkiew p.w. Opieki Bogurodzicy N.M.P w Owczarach.

Skip to content