Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Scalanie gruntów

 Celem scalenia gruntów jest:

– tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych

– racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów

– dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.
Scalanie gruntów daje możliwość zamiany i łączenia działek, uporządkowanie granic działek oraz pozwala na modernizację geodezyjnych rejestrów publicznych.

Realizacja procesu scalenia gruntów obejmuje :

  1. Opracowanie projektu scalenia ( dokumentacji geodezyjno-prawnej )
  2. Zagospodarowanie poscaleniowe ( budowa i modernizacja dróg transportu rolnego, rowów melioracyjnych , rekultywacja gruntów oraz realizacja innych niezbędnych zabiegów )

Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, publicznych środków wspólnotowych lub innych środków publicznych. Gmina Sękowa będzie pełnić rolę pomocniczą w realizacji tego zamierzenia.


SCALANIE w SĘKOWEJ:

Postępowaniem scaleniowym objęty został cały obręb geodezyjny (wieś) Sękowa.

Przewidywany koszt postępowania scaleniowego w tym obrębie opiewa na kwotę – 3 862 486,70zł., natomiast zagospodarowania poscaleniowego – 9 645 997,00zł. co daje łącznie kwotę 13 508 483,70zł z czego 63,63% tj.  8 595 448zł.  będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Procentowy udział powierzchni gruntów położonych na projektowanym   obszarze scalenia, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów wynosi  68,61%. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem wynosi  1157,7920 ha.  Ogólna liczka działek przed scaleniem – 5663
Na etapie poscaleniowym w Sękowej wybudowanych zostanie 76 km dróg, w tym 5,5 km całkowicie nowych i 70,53 km przebudowanych.
Jednostką upoważnioną do wykonywania prac scaleniowych w Sękowej jest Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie.