Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Scalanie gruntów

 Celem scalenia gruntów jest:

– tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych

– racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów

– dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.
Scalanie gruntów daje możliwość zamiany i łączenia działek, uporządkowanie granic działek oraz pozwala na modernizację geodezyjnych rejestrów publicznych.

Realizacja procesu scalenia gruntów obejmuje :

  1. Opracowanie projektu scalenia ( dokumentacji geodezyjno-prawnej )
  2. Zagospodarowanie poscaleniowe ( budowa i modernizacja dróg transportu rolnego, rowów melioracyjnych , rekultywacja gruntów oraz realizacja innych niezbędnych zabiegów )

Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, publicznych środków wspólnotowych lub innych środków publicznych. Gmina Sękowa będzie pełnić rolę pomocniczą w realizacji tego zamierzenia.

Dokumenty do pobrania:

ULOTKA INFORMACYJNA.PDF


SCALANIE w SĘKOWEJ:

Postępowaniem scaleniowym objęty został cały obręb geodezyjny (wieś) Sękowa.

Przewidywany koszt postępowania scaleniowego w tym obrębie opiewa na kwotę – 3 862 486,70zł., natomiast zagospodarowania poscaleniowego – 9 645 997,00zł. co daje łącznie kwotę 13 508 483,70zł z czego 63,63% tj.  8 595 448zł.  będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Procentowy udział powierzchni gruntów położonych na projektowanym   obszarze scalenia, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów wynosi  68,61%. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem wynosi  1157,7920 ha.  Ogólna liczka działek przed scaleniem – 5663
Na etapie poscaleniowym w Sękowej wybudowanych zostanie 76 km dróg, w tym 5,5 km całkowicie nowych i 70,53 km przebudowanych.
Jednostką upoważnioną do wykonywania prac scaleniowych w Sękowej jest Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie.

AKTUALNE OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SCALEŃ W SĘKOWEJ:

W Sękowej aktualnie trwają prace przy aktualizacji gleboznawczej  klasyfikacji gruntów (tj. podziale gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych). Zadanie to jest prowadzone przez geodetów Małopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie.

Geodeci dodatkowo przy pracach w terenie przeprowadzają pomiar elementów niezmiennych t.j. ogrodzeń i budynków oraz pomiar znaków granicznych.  Dodatkowo w terenach leśnych prowadzone są pracy przy zakładaniu osnowy pomiarowej.
 


NUMERY KONTAKTOWE:

Kontakt do Małopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie Sp. z o.o.
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów

tel. 0 14 626 83 70
sekretariat@mbgitr.pl
geodezja@mbgitr.pl

pn-pt. 7:30 – 15:30

Kierownik pracowni geodezji
Geodeta projektant urządzeń rolnych mgr inż. Bartłomiej Piwek
e-mail: geodezja@mbgitr.pl

Kierownik pracowni klasyfikacji gruntów
mgr inż. Barbara Bobko
e-mail: klasyfikacja@mbgitr.pl

 

Kontakt do Starostwa Powiatowego w Gorlicach:
Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Krystyna Wachowicz
Tel.(0 18) 3548745
e-mail: gn@powiatgorlicki.pl

Kontakt do Urzędu Gminy Sękowa
mgr Justyna Świerz
(018) 3518016 wew.25
e-mail: justyna@sekowa.pl