Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Polski Ład

 

„Modernizacja drogi Sękowa-Siary „Górki” w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa”

 

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 4 288 425,75 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 4 514 132,37 zł

 

Remont obejmuje drogę gminną Sękowa-Siary „Górki” na długości ok. 2,5km. W ramach inwestycji planowane jest uzupełnienie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, poboczy, remont zjazdów i przepustów, odwodnienie, wykonanie umocnienia skarp i dna rowów, oświetlenie i oznakowanie. Parametry techniczne i eksploatacyjne istniejącej drogi zostaną poprawione.

 

Planowana jest również przebudowa układu komunikacyjnego przy budynkach urzędu gminy i szkoły w Sękowej, w tym przebudowa odcinka drogi gminnej, wydzielenie dróg i placów manewrowych, miejsc parkingowych, przystanku autobusowego, chodników oraz wykonanie elementów zagospodarowania terenu. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie lub wzmocnienie konstrukcji dróg, placów i chodników, wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych lub z kostki brukowej, wykonanie odwodnienia, oświetlenia i oznakowania oraz zagospodarowanie terenu (zieleń i architektura).

 


 

 „Modernizacja dróg w gminie Sękowa”

 

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 4 109 245,35 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 4 325 521,42 zł

 

Zadanie obejmuje modernizację dróg na terenie gminy Sękowa: Wapienne „Przez wieś i obwodnica”, Męcina Wielka „Świetlica”, Męcina Wielka „Leśniczówka”, Bartne „Góra”, Bartne „Droga niemiecka”, Owczary „Kozylów”, Owczary „Klimek”, Bodaki „Pstrążne”, Bodaki „Jamułacz”, Ropica Górna „Kopytkowo”, Jasionka-Radocyna, Radocyna „Góra”, Czarne „Długie” o łącznej długości ok. 17 km. Zakres robót obejmuje wykonanie bądź wzmocnienie podbudowy, nawierzchnie asfaltowe, nawierzchnie tłuczniowe, pobocza, przepusty, zjazdy, odwodnienia i oznakowanie.

 


„Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa”.

 

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 744 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 2 998 740,00 zł

 

Planuje się wykonanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności ok. 40 m3/dobę oraz sieci kanalizacji-sanitarnej o długości ok. 3,5 km w miejscowości Krzywa. Oczyszczalnia będzie realizowana w systemie modułowym pozwalającym na jej łatwą, późniejszą rozbudowę. Systemem kanalizacyjnym zostaną objęci mieszkańcy miejscowości, w tym ok. 80 osób na osiedlu mieszkaniowym byłego PGR. Realizacja inwestycji kompleksowo rozwiąże problem gospodarki ściekowej w miejscowości.

 

Skip to content