Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH POPRZEZ STWORZENIE CENTRUM SPOŁECZNO-EDUKACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWA

Gmina Sękowa rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020, Oś  Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich pn.:

„PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH POPRZEZ STWORZENIE CENTRUM SPOŁECZNO-EDUKACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWA”

Głównym celem projektu jest poprawa warunków edukacji szkolnej, edukacji przedszkolnej i aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozbudowę obiektów edukacyjnych w podobszarze rewitalizacji w Sękowej.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  • rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół z adaptacją części pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Sękowej oraz zagospodarowaniem terenu,
  • rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Sękowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 4 832 299,38 PLN.

Dofinansowanie stanowiące 93% kosztów kwalifikowalnych wynosi: 3 696 945,07 PLN,

w tym:

współfinansowanie UE: 3 299 424,09 PLN,

współfinansowane krajowe z budżetu państwa: 397 520,98 PLN.

 

Skip to content