Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Najbliższe wydarzenia:

Historia znana i nieznana

Tytuł projektu: „Historia znana i nieznana – pamiątki I wojny światowej polsko- słowackiego pogranicza História známa i neznáma – pamätník I. svetovej vojny poľskoslovenského Pohraničia”

 

Partner wiodący:  Gmina Sękowa

Partner projektu:  Obec Nizna Polianka

Opis projektu:
Projekt będzie realizowany między dwoma sąsiadującymi między sobą gminami w Polsce Sękowai na Słowacji Niźna Polanka. Naszym głównym celem jest integracja społeczności lokalnej po obu stronach granicy polsko-słowackiej w oparciu o wspólną historie i losy wielu rodzin uwikłanych w działania wojenne którzy do dziś szukają swoich przodków na pobliskich cmentarzach. Projekt bude realizovaný medzi dvoma vedľa seba susediacimi uzemnymi jednotkami v Poľsku a na Slovensku. Naším hlavným cieľom je integrovať miestnej komunity na oboch stranách poľskoslovenskeho pohranicia na základe spoločnej histórie a osudu mnohých rodín zapojených do vojny, ktorí stále hľadajú svojich predkov na neďalekej cintorínov.
Cele projektu:
Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla wzmocnienia transgranicznej tożsamości poprzez budowę ścieżki historycznej i organizacje rekonstrukcji na polsko- słowackim pograniczu Využitie prírodného a kultúrneho dedičstva na posilnenie cezhraničnej sociálnej identity Využívajúceho historický a kultúrny odkaz poľsko – slovenského pohraničia
Tworzenie infrastruktury dla rozwoju turystyki pogranicza polsko-słowackiego oraz warunków do prezentacji lokalnej kultury i dziedzictwa historycznego Vytvorenie infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu poľsko-slovenskeho pohranicia a podmienky pre prezentáciu miestneho kultúrneho a historického dedičstva
Umacnianie bezpośrednich kontaktów między społecznością polską i słowacką. Posilnenie priame kontakty medzi poľštiny a slovenčiny.
Planowane efekty projektu:
Planujemy odtworzenie autentycznych okopów i stanowisk strzelniczych będących dodatkową atrakcją związaną z I wojną św.
Zaplanowana ekspozycja, będzie w formie ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej w Sękowej w miejscu gdzie istnieją autentyczne z przed 100 laty okopy
Plánujeme obnoviť pôvodne voj. zakopy a palebné postavenie co pridáva príťažlivosť spojená s prvou sv.vojnou.
Plánovaná výstava bude vo forme vzdelávacej dráhy nachádzajuca sa v Sękowa v mieste, kde existujú povodne zákopy spred 100 rokov
W ramach projektu planujemy odtworzenie 2 najważniejszych wydarzeń I woj. św. na polsko słowackim pograniczu: rekonstrukcji „Bitwy pod Gorlicami” maj 2018 w Polsce oraz rekonstrukcji bitwy „O wzgórze Kastielik” na Słowacji wrzesień 2017 Plánom projektu je obnoviť dve najdôležitejšie udalosti z 1. sv. voj. Na poľskom slovenskom pomedzí: rekonštrukcia „Bitky o Gorlice” v 05. 2018 v Poľsku a rekonštrukcie bitky „O kopec Kaštelik” na Slovensku v 09. 2017

Okres realizacji projektu  06-2017 – 05-2018

Wartość projektu-  63 025,20 € w tym  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 53 571,42 €   tj. 85%

Działania projektowe

Zapraszamy na rekonstrukcje do Niznej Polianki (powiat Bardejov, Republika Słowacka)

Rozpoczęliśmy realizacje wspólnego projektu transgranicznego. Jednym z pierwszych wydarzeń w ramach projektu jest rekonstrukcja bitwy o wzgórze Kastielik w Niznej Poliance

Już teraz zapraszamy na rekonstrukcję  30 września 2017 Nizna polanka Słowacja.

Filmowa zapowiedź rekonstrukcji

Ścieżka przyrodniczo historyczna, zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z realizacji ścieżki