Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Najbliższe wydarzenia:

Gospodarka odpadami

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SĘKOWA

 1. OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA
 2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- terminy, numer konta
 3. STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 R.
 4. UCHWAŁY DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
 5. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 

 1. OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem:

 • przypadku, o którym mowa wyżej, oraz
 • gdy zmniejszenie zobowiązania związane jest ze śmiercią mieszkańca, wówczas istnieje możliwość zgłoszenia zmiany do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie można składać:

 • w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sękowej
 • za pomocą operatora pocztowego
 • za pośrednictwem platformy epuap

 

DEKLARACJA DOSTĘPNA JEST TUTAJ: Deklaracja  2022r

 

UPRZEJMIE PROSIMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY SĘKOWA O WYSTAWIANIE WORKÓW Z ODPADAMI KOMUNALNYMI NAJWCZEŚNIEJ WIECZOREM DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW.

 

 1. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- terminy, numer konta

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez dodatkowego wezwania na wskazany rachunek bankowy. Płatności można, także dokonać w Urzędzie Gminy w Sękowej, w kasie Banku Spółdzielczym (bez prowizji), bądź za pośrednictwem inkasenta.

 

Opłaty dotyczące właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych należy wnosić w terminach do:

 • 15 marca za I kwartał,
 • 15 maja za II kwartał,
 • 15 września za III kwartał,
 • 15 listopada za IV kwartał

 

W przypadku opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącą właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe należy uiszczać z dołu raz w roku w terminie do15 listopada.

Numer konta przeznaczony na odpady komunalne:
51 8795 0005 2001 0000 1430 0004

 

 1. STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 R.

 

 • Dla nieruchomości zamieszkałych:
 • 23,00 zł – stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osobę za miesiąc;
 • 46,00 zł – stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osobę za miesiąc, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku przez mieszkańców domów jednorodzinnych stosowane jest częściowe zwolnienie w opłacie. Kwota zwolnienia w Gminie Sękowa  wynosi:

 • 1,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość

 

 • Dla nieruchomości niezamieszkałych:
 • 24,94 zł –  za pojemnik (worek) o pojemności 120 litrów;
 • 49,88 zł – za pojemnik (worek) o pojemności 120 litrów, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

 

 • Dla nieruchomości na, których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
 • 191,90 zł – opłata ryczałtowa za rok,
 • 383,80 zł – opłata ryczałtowa za rok, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

 

 1. UCHWAŁY DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI:

  wkrótce

 •  
  1. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

  W ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Sękowa mogą korzystać z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzonego przez EMPOL Sp. z o.o. w Gorlicach.

  Z usług PSZOK mogą korzystać właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Sękowa, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszą opłaty do gminy (mieszkaniec oddający odpady w PSZOK będzie zobowiązany okazać dokument potwierdzający jego miejsce zamieszkania).

   

  PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

  – papier i tektura;

  – metale;

  – tworzywa sztuczne;

  – szkło;

  – zużyte opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów;- limit 4 opony na rok na jedno gospodarstwo domowe

  – odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne np. gruz- limit 1 m3 na mieszkańca na rok

  – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

  – zużyte baterie i akumulatory;

  – przeterminowane leki;

  – odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany, materace, okna);

  – bioodpady;

  – popioły;

  – chemikalia (farby, tusze, kleje).

   

  Odpady są przyjmowane przy ul. ul. Przemysłowej 7 w Gorlicach od  poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca od 8.00 do 12.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

   

  Ważne:

  • Odpady komunalne należy dostarczać do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami, samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony.
  • Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, oraz posiadać informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
  • Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane będą luzem. Odpady należy wysypać z worków do oznaczonego kontenera.