Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Gospodarka odpadami

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SĘKOWA

 1. OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA.
 2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- stawki, terminy płatności.
  • SPOSÓB OBLICZANIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
  • STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJACE W 2023 r.
  • TERMINY PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
 3. UCHWAŁY DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI.
 4. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK).

 

 1.   OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA  NIERUCHOMOŚCI

   

  Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

   

  1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

  2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne;

  3) w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

   

  Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

  Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem:

  • przypadku, o którym mowa wyżej, oraz
  • gdy zmniejszenie zobowiązania związane jest ze śmiercią mieszkańca, wówczas istnieje możliwość zgłoszenia zmiany do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia

  Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie można składać:

  • w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sękowej
  • za pomocą operatora pocztowego
  • za pośrednictwem platformy epuap

   

  DEKLARACJA DOSTĘPNA JEST TUTAJ:DEKLARACJA_2023

  UPRZEJMIE PROSIMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY SĘKOWA O WYSTAWIANIE WORKÓW Z ODPADAMI KOMUNALNYMI  WIECZOREM DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW.

   

   

  2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  – stawki, terminy płatności

   

  2.1 SPOSÓB OBLICZANIA WYSOKOŚCI OPŁATY   ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

  W przypadku nieruchomości,  na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Gminy Sękowa.

   

  W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby worków o pojemności 120l, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz uchwalonej przez Radę Gminy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   

  W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

   

  2.2 STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  OBOWIĄZUJĄCE W 2023 r.

   

  Dla nieruchomości zamieszkałych:

  • 28,00 zł – stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osobę za miesiąc;
  • 56,00 zł – stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osobę za miesiąc, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

  W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku przez mieszkańców domów jednorodzinnych stosowane jest częściowe zwolnienie w opłacie. Kwota zwolnienia w Gminie Sękowa  wynosi:

  • 3,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość

   

  Dla nieruchomości niezamieszkałych:

  • 26,80zł –  za worek o pojemności 120 litrów;
  • 53,60zł – za worek o pojemności 120 litrów, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

   

  Dla nieruchomości na, której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

  • 206,19 zł – opłata ryczałtowa za rok,
  • 412,38 zł – opłata ryczałtowa za rok, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

   

  2.3 TERMINY PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

   

  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez dodatkowego wezwania na wskazany rachunek bankowy. Płatności można, także dokonać bezgotówkowo w Urzędzie Gminy w Sękowej, w kasie Banku Spółdzielczym (bez prowizji), bądź za pośrednictwem inkasenta.

  Opłaty dotyczące właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych należy wnosić w terminach do:

  • 15 marca za I kwartał,
  • 15 maja za II kwartał,
  • 15 września za III kwartał,
  • 15 listopada za IV kwartał

   

  W przypadku opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącą właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe należy uiszczać z dołu raz w roku w terminie do15 listopada.

  Numer konta przeznaczony na odpady komunalne:
  51 8795 0005 2001 0000 1430 0004

  3. UCHWAŁY DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI:

  ·       UCHWAŁA NR XLI/427/2022 RADY GMINY SĘKOWA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za worek o określonej pojemności, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustalenia kwoty zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz określenia stawek opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  ·       UCHWAŁA NR XLII/438/2022 RADY GMINY SĘKOWA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/344//2021 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

   

  4. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

  W ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Sękowa mogą korzystać z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzonego przez EMPOL Sp. z o.o. w Gorlicach.

  Z usług PSZOK mogą korzystać właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Sękowa, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszą opłaty do gminy Sękowa (mieszkaniec oddający odpady w PSZOK będzie zobowiązany okazać dokument potwierdzający jego miejsce zamieszkania).

   

  PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

  – papier i tektura;

  – metale;

  – tworzywa sztuczne;

  – szkło;

  – zużyte opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów;- limit 4 opony na rok na jedno gospodarstwo domowe

  – odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne np. gruz- limit 1 m3 na mieszkańca na rok

  – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

  – zużyte baterie i akumulatory;

  – przeterminowane leki;

  – odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany, materace, okna);

  – bioodpady;

  – popioły;

  – chemikalia (farby, tusze, kleje).

   

  Odpady są przyjmowane przy ul. ul. Przemysłowej 7 w Gorlicach od  poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca od 8.00 do 12.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

   

  Ważne:

  • Odpady komunalne należy dostarczać do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami, samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony.
  • Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, oraz posiadać informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
  • Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane będą luzem. Odpady należy wysypać z worków do oznaczonego kontenera.
  Skip to content