Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Gospodarka odpadami

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SĘKOWA

 1. OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA
 2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- terminy, numer konta
 3. STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 R.
 4. UCHWAŁY DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
 5. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 1. OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA

  Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem:

  • przypadku, o którym mowa wyżej, oraz
  • gdy zmniejszenie zobowiązania związane jest ze śmiercią mieszkańca, wówczas istnieje możliwość zgłoszenia zmiany do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia

  Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie można składać:

  • w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sękowej
  • za pomocą operatora pocztowego
  • za pośrednictwem platformy epuap

   

  DEKLARACJA DOSTĘPNA JEST TUTAJ: Deklaracja  2023r

   

  UPRZEJMIE PROSIMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY SĘKOWA O WYSTAWIANIE WORKÓW Z ODPADAMI KOMUNALNYMI NAJWCZEŚNIEJ WIECZOREM DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW.

   

  1. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- terminy, numer konta

   

  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez dodatkowego wezwania na wskazany rachunek bankowy. Płatności można, także dokonać w Urzędzie Gminy w Sękowej(tylko bezgotówkowo), w kasie Banku Spółdzielczym (bez prowizji), bądź za pośrednictwem inkasenta.

   

  Opłaty dotyczące właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych należy wnosić w terminach do:

  • 15 marca za I kwartał,
  • 15 maja za II kwartał,
  • 15 września za III kwartał,
  • 15 listopada za IV kwartał

   

  W przypadku opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącą właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe należy uiszczać z dołu raz w roku w terminie do15 listopada.

  Numer konta przeznaczony na odpady komunalne:
  51 8795 0005 2001 0000 1430 0004

   

  1. STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 R.

   

  • Dla nieruchomości zamieszkałych:
  • 28,00 zł – stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osobę za miesiąc;
  • 56,00 zł – stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osobę za miesiąc, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

  W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku przez mieszkańców domów jednorodzinnych stosowane jest częściowe zwolnienie w opłacie. Kwota zwolnienia w Gminie Sękowa  wynosi:

  • 3,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość

   

  • Dla nieruchomości niezamieszkałych:
  • 26,80 zł –  za pojemnik (worek) o pojemności 120 litrów;
  • 53,60 zł – za pojemnik (worek) o pojemności 120 litrów, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

   

  • Dla nieruchomości na, których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
  • 206,19 zł – opłata ryczałtowa za rok,
  • 412,38zł – opłata ryczałtowa za rok, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

   

  1. UCHWAŁY DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI:

   wkrótce
   1. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

  W ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Sękowa mogą korzystać z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzonego przez EMPOL Sp. z o.o.  zlokalizowany na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Gorlicach , ul. Przemysłowa 7.

  Z usług PSZOK mogą korzystać właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Sękowa, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszą opłaty do gminy (mieszkaniec oddający odpady w PSZOK będzie zobowiązany okazać dokument potwierdzający jego miejsce zamieszkania).

   

  PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

  – papier i tektura;

  – metale;

  – tworzywa sztuczne;

  – szkło;

  – zużyte opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów;- limit 4 opony na rok na jedno gospodarstwo domowe

  – odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne np. gruz- limit 1 m3 na mieszkańca na rok

  – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

  – zużyte baterie i akumulatory;

  – przeterminowane leki;

  – odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany, materace, okna);

  – bioodpady;

  – popioły;

  – chemikalia (farby, tusze, kleje).

  – tekstylia i odzież

  Odpady są przyjmowane przy ul. ul. Przemysłowej 7 w Gorlicach od  poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca od 8.00 do 12.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

  Ważne:

   • Odpady komunalne należy dostarczać do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami, samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony.
   • Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, oraz posiadać informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
   • Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane będą luzem. Odpady należy wysypać z worków do oznaczonego kontenera.

6 . INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 1. Podmiot odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sękowa.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. os. Rzeka 133,
34-451 Tylmanowa

 1. Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sękowa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

Zgodnie z postanowieniem przepisu art.6d ust 4 ustawy z dnia  13 września 1996r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach PUK „EMPOL” wskazuje następujące instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

 • zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne:

Instalacja Komunalna (MBP) – Zakład Zagospodarowania Odpadów Gorlice, ul. Przemysłowa 7, 38- 300 Gorlice,

 • odpady ulegające biodegradacji – Kompostownia odpadów zielonych – Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia, Kompostownia odpadów zielonych Młyny, Młyny 111A, 37-552 Młyny,

W wyniku mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych powstały odpady o kodzie 190599, które zostały przekazane na Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne, Młyny 111a, 37-552 Młyny. Odpady komunalne powstałe po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 191210 jako paliwo alternatywne zostały przekazane do Cementowni Dyckerhoff Polska sp. z o.o. ul. Zakładowa 3,26-052 Nowiny.

 

 1. Osiągnięty przez gminę Sękowa poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomu składowania, oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w 2022 r. – 24% .

Poziom składowania odpadów komunalnych – 36%

Poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania -0%

   

  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbierany będzie przez PUK „EMPOL” zgodnie  z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Sękowa.

  Odpady z folii powstających w gospodarstwach rolnych odbiera zgodnie z w/w harmonogramem Firma FOLPAP z siedzibą przy ul. Chopina 33, 38-300 Gorlice.

  Opony powstających w gospodarstwach rolnych – Firma Trans-Południe Sp. Z o.o. z siedzibą w Podgrodzie 8b, 39-200 Dębica.  Do punktu należy dostarczyć je własnym transportem. Utylizacja za opłatą.