Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla głównej strony Gminy Sękowa  – Urzędu Gminy w Sękowej

Wstęp deklaracji

Gmina Sękowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sekowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 01-01-2015

Wymieniony powyżej serwis jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone w serwisach treści (najczęściej pliki pdf, doc), w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • część fotografii nie posiada opisu alternatywnego, ponieważ zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Gminy Sękowa.

Całkowite dostosowanie serwisu do potrzeb osób z niepełnosprawnością planowane jest  w 2021 roku.

Ułatwienia na stronach podmiotowych

Podmiotowa strona: www.sekowa.pl posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapę strony,
  • serwis przeglądać można na ekranach urządzeń mobilnych (smartfony, tablety).

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Gminy w Sękowej.

Skróty klawiaturowe

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Wersja dla słabowidzących.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:  „Wersja kontrastowa”

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER
· [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
· [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
OPERA
· [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
· [-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Krzysztof Matusik, krzysiek@sekowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 18 3516016. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Sękowa, 38-307 Sękowa 252.

Budynek urzędu znajduje się przy drodze krajowej nr 977 z której  wjeżdżamy bezpośrednio utwardzonym wjazdem wykonanym w nawierzchni asfaltowej do otwartego parkingu przed budynkiem. Parking jest ogólnodostępny, a jego nawierzchnia jest także asfaltowa. Parking nie posiada specjalnie przygotowanych i oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do głównego budynku prowadzi jedno wejście od strony północno zachodniej. Teren przed urzędem jest oświetlony oraz wyposażony w profesjonalny system monitoringu.

 

Sekretariat – dziennik podawczy znajduje się na I piętrze (pok. nr 9).

W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Warto nadmienić, że w wyjątkowych sytuacjach osoby na wózkach, po wcześniejszym zgłoszeniu (telefonicznym, mailowym) przyjmowane są na parterze budynku przez uprawnionego pracownika, a dokumenty są im tam dostarczane.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

W pomieszczeniach Urzędu Gminy Sękowa nie ma pętli indukcyjnych zagrażających osobom z rozrusznikiem serca.

Do Urzędu Gminy Sękowa można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym

 

Skip to content