Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Cyfrowa Gmina

Gmina Sękowa dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia REACT-EU. Pozyskała grant w wysokości 148 110,00 zł. W ramach grantu samorząd planuje zakup serwerów i systemów gromadzenia
i przechowywania danych a także zakup niezbędnego wyposażenia będącego podstawą funkcjonowania gminy. Poszczególne działania będą realizowane
w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyber-bezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”, w związku
ze wsparciem z REACT-EU.

Skip to content