Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Budowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Gmina Sękowa jako jeden z partnerów realizuje projekt pn.

Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej
”, nr RPMP.03.05.02-12-0995/17.

Liderem projektu jest Gmina Moszczenica.

Projekt ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w sześciu gminach partnerskich powiatu gorlickiego, dostarczenie ludności nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej i wody zdatnej do picia oraz poprawę jakości gleb i wód podziemnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz zabezpieczenia zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy gmin partnerskich z Moszczenicy, Bobowej, Lipinek, Ropy, Sękowej, Uścia Gorlickiego oraz osoby czasowo przebywające
w wyżej wymienionych sześciu aglomeracjach.

 

Koszty całkowite: 42 739 636,68 PLN

Dofinansowanie:  21 976 106,18 PLN

Rozpoczęcie fazy inwestycyjnej: 1 października 2018r.

Zakończenie realizacji projektu:  31 marca 2021r.

 

W ramach projektu na terenie Gminy Sękowa realizowane będą:

  1. budowa sieci wodociągowej w m. Wapienne o długości około 2 600 m wraz z budową ujęcia wody i kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody – wartość kosztorysowa robót wynosi 1 325 945,24 zł.
  2. rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wapienne do przepustowości 180 m3/d – wartość kosztorysowa robót wynosi 1 587 181,05 zł