Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Budowa infrastruktury turystycznej – Krzywa, Magura Małastowska

Rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020. Oś 6 Dziedzictwo regionalne. Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu. Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych pn.:

„Budowa infrastruktury turystycznej w otoczeniu zbiornika Klimkówka: Parku Rekreacji Rodzinnej na Magurze Małastowskiej wraz ze ścieżką zdrowia, ścieżką narciarstwa biegowego Magura Małastowska-Krzywa oraz Centrum Narciarstwa Biegowego i Rekreacji Rodzinnej w Krzywej”

W ramach projektu nr PRMP.06.03.03-12-0310/17 zostaną utworzone:

– centrum narciarstwa biegowego i rekreacji rodzinnej w Krzywej w skład którego wejdą: budynek wielofunkcyjny, scena, altana, boisko wielofunkcyjne, utwardzone ścieżki piesze oraz oświetlenie,

– Park Rekreacji Rodzinnej na Magurze Małastowskiej wraz ze ścieżką zdrowia,

– 2 punkty spoczynkowe tj. ławo-stoły zlokalizowane w Małastowie i Krzywej (w ramach zadania budowa ścieżek narciarstwa biegowego – Magura Małastowska – Krzywa)

Koszty całkowite projektu 2 822 105,01 PLN.

Dofinansowanie stanowiące 75% kosztów kwalifikowalnych przyznane przez  Instytucję Zarządzającą RPO WM 2 116 578,74 PLN

z czego:

1 904 920,86 PLN –współfinansowanie UE

211 657,88 PLN – współfinansowane krajowe z budżetu państwa.

Cel projektu: Poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy Sękowa opartego o wzrost absorbcji ruchu turystycznego, bazującego na potencjałach środowiskowych i przestrzennych otoczenia Zbiornika Klimkówka.


5 października 2018 Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch oraz właściciel firmy RT-BUD Tomasz Kuziak podpisali umowę na budowę centrum narciarstwa biegowego i rekreacji rodzinnej w Krzywej. Wartość kontraktu opiewa na 2 179 000 PLN brutto.

Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020. Oś 6 Dziedzictwo regionalne. Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu. Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych pn.:

„Budowa infrastruktury turystycznej w otoczeniu zbiornika Klimkówka: Parku Rekreacji Rodzinnej na Magurze Małastowskiej wraz ze ścieżką zdrowia, ścieżką narciarstwa biegowego Magura Małastowska-Krzywa oraz Centrum Narciarstwa Biegowego i Rekreacji Rodzinnej w Krzywej”

W ramach realizacji projektu na terenie naszej gminy powstała nowa infrastruktura tj.:

– Centrum Narciarstwa Biegowego i Rekreacji Rodzinnej w Krzywej

– Park Rekreacji Rodzinnej na Magurze Małastowskiej

– 2 ławo-stoły (punkty odpoczynkowe) przy ścieżce narciarstwa biegowego Magura Małastowska – Krzywa zlokalizowane w Małastowie i      Krzywej (w ramach zadania budowa ścieżek narciarstwa biegowego – Magura Małastowska – Krzywa)

Ponadto w ramach projektu zakupiono scenę mobilną.

Skip to content