Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SĘKOWA

21/11/2022 Autor: Kinga Szloch

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na

stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/686485

Dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

(m.in. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia

SWZ) udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej.

 

Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej za  pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/686485

Skip to content