Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku

12 stycznia 2021 Autor: admin

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiczną, Urząd Gminy w Sękowej informuje, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego będzie można składać wyłącznie w oknie podawczym urzędu.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, wszelkie działania podejmowane przez Wójta Gminy Sękowa mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno odwiedzających urząd gości oraz pracowników.

 

  1. PROCEDURA ZWROTU

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy Sękowa, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
    od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi: 100,00  zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek  przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30 kwietnia 2021 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku.

  1. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną  nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
  2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
  3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
  4. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
  5. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 1106)
  6. Wójt wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wzór_wniosku_akcyza_2021