Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

XXXII Sesja Rady Gminy

30/10/2014 Autor: admin
30 października 2014r. w Ośrodku Wczasowo – Leczniczym w Wapiennem odbyła XXXII, a zarazem ostatnia w tej kadencji sesja rady Gminy Sękowa. Porządek obrad zawierał 9 projektów uchwał, m.in. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sękowa na lata 2014-2020.
Strategia Rozwoju Gminy Sękowa to najważniejszy dokument programowy, w oparciu o który samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. W obliczu nowej perspektywy budżetowania środków unijnych, która generuje zmiany w możliwościach finansowania działań rozwojowych, a także faktu, że raz sformułowane strategie należy systematycznie dostosowywać do stale zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych, oddajemy w Państwa ręce dokument nowej strategii rozwoju, której głównym celem jest stworzenie realnych podstaw planu rozwoju gminy Sękowa w okresie 2014–2020.
Aktualna Strategia Rozwoju Gminy Sękowa została opracowana w oparciu o perspektywę wizji regionu w 2020 roku, podkreślając jej specyfikę i wskazując na indywidualne rozwiązania, odpowiednie do jej charakterystyki, wyzwań i potrzeb. Przedłożona strategia będzie zatem dokumentem pomocnym przy realizacji wyznaczonych perspektywicznych kierunków rozwoju regionu, dążeniu do osiągnięcia najważniejszych celów i kierunków działania uprzednio przyjętych do realizacji w granicach gminy Sękowa w wyznaczonym okresie siedmiu lat, a także skutecznym i efektywnym zarządzaniu gminą z punktu wielopoziomowego jej rozwoju. Niemniej jednak jest to dokument programowy, który określa cele rozwoju i stwarza ramy dla przyszłych projektów, ale nie wskazuje precyzyjnie, co i z jakich środków zostanie zrealizowane. Takie podejście zgodne jest z zasadami przygotowywania dokumentów strategicznych, w których wskazuje się wyłącznie na kluczowe obszary interwencji i budowania przewag. Natomiast w celu wskazania szczegółowych zadań do realizacji ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz źródeł finansowania należy stworzyć właściwe dokumenty wykonawcze.
O godzinie 13.00 rozpoczęła się część uroczysta sesji. Przewodnicząca Maria Wyżkiewicz powitała przybyłych gości i podziękowała wszystkim za wszelkiego rodzaju współpracę. Szczególne podziękowania skierowała do Pani Wójt Małgorzaty Małuch, Pani Sekretarz Zofi Rowińskiej, Pani Skarbnik Joanny Drypczak i pracowników Urzędu Gminy.
Następnie głos zabrała Pani Wójt prezentując w wielkim skrócie mijającą kadencję. Złożyła także podziękowania radnym i pracownikom urzędu.
Skip to content