Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

XLIII Sesja Rady Gminy Sękowa

06/02/2023 Autor: admin

Czterdziesta trzecia sesja Rady Gminy Sękowa odbyła się 31 stycznia 2023 roku, sesję prowadzili Przewodniczący Rady Gminy Sękowa Pan Bogusław Moroń oraz w-ce Przewodnicząca Rady Pani Beata Śliwa.

W programie sesji znalazły się projekty uchwał dotyczące m.in. zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej, zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, reorganizacji obsługi kasowej oraz projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Porządek obrad obejmował również projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Sękowa na lata 2023- 2025 wynikający z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powyższe uchwały zostały przyjęte przez Radę Gminy Sękowa jednogłośnie. Oprócz podjętych uchwał, w programie sesji znalazło się również sprawozdanie międzysesyjne Pani Wójt Małgorzaty Małuch, w którym przedstawione zostały najważniejsze sprawy i wydarzenia od ostatniej sesji Rady Gminy Sękowa. Podczas obrad sesji została również przekazana informacja o przystąpieniu przez Zarząd Powiatu Gorlickiego do opracowania dokumentacji na przebudowę pierwszego mostu drewnianego w ciągu drogi powiatowej Sękowa – Rozdziele.

 

 

Skip to content