Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

VIII Sesja Rady Gminy Sękowa

23 lipca 2019 Autor: admin

 

17 lipca odbyła się kolejna w tej kadencji sesja Rady Gminy Sękowa.

Przedmiotem obrad ostatniej sesji, oprócz punktów stałych, były między innymi sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym oraz gospodarką nieruchomościami. Radni przyjęli zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego we wsi Małastów. Szczegółowe informacja na temat zasadności tego projektu uchwały przedstawił urbanista Pan Maciej Smyk. Wyjaśnił on, że obszar objęty zmianą planu (działka w Małastowie) zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa zlokalizowany jest w obrębie strefy realizacji inwestycji związanych z turystyką, rekreacją i sportem zimowym. Celem ustaleń zmiany planu jest wyznaczenie terenu usług sportu i rekreacji, gdzie podstawowym przeznaczeniem będą wyciągi narciarskie, koleje linowe, trasy zjazdowe, trasy saneczkowe i snowboardowe wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi infrastrukturze narciarskiej. Jest to kolejny krok do realizacji zaplanowanych inwestycji w obrębie wyciągu narciarskiego w Małastowie.

Następne projekty uchwał poddane pod głosowanie dotyczyły drobnych korekt w obowiązujących uchwałach oraz przeznaczenia do sprzedaży gruntów w Bartnem i Bodakach. Ponadto – Rada Gminy Sękowa na sesji przyjęła zaproponowane zasady przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla działaczy sportowych reprezentujących gminę Sękowa.

W sprawach bieżących Radni Gminy Sękowa pochylili się nad sprawą scaleń na terenie Gminy Sękowa. W związku z informacją o uplasowaniu się  na I miejscu listy rankingowej – wniosku dot. dofinansowania scaleń w miejscowości Siary– Radni zaapelowali o realizację tego przedsięwzięcia przez samorząd powiatowy. Poniżej zamieszczamy podjęty przez Radę Gminy apel. Wszystkie podjęte uchwały na ostatniej sesji są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sękowa.

Zobacz jeszcze: APEL