Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

V Sesja Rady Gminy Sękowa

4 marca 2019 Autor: admin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję V S E S J Ę Rady Gminy Sękowa, która odbędzie się dnia 4 marca 2019 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej remizy OSP, na którą zapraszam.

Transmisję obrad dostępna będzie od godziny 12:00 TUTAJ

 

Program:
1) Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz
protokołu z III sesji Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2018 r.
4) Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy.
5) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
6) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sękowa.
7) Projekt uchwały w sprawie dopłaty do 1 m3 dostarczanej wody oraz do 1 m 3
odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Sękowa.
8) Projekt uchwały w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sękowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy
Sękowa za 2018 r.
9) Projekt uchwały w sprawie zamiany uchwały nr V/62/2015 Rady Gminy Sękowa z
dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa.
10) Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa.
11) Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa.
12) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/168/2012 Rady Gminy Sękowa
z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego i podatku od
nieruchomości.
13) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa Nr
XXXVIII/444/2018 z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
14) Projekt uchwały w sprawie zmiany programu „Karty Dużej Rodziny”
obowiązującego na terenie Gminy Sękowa.
15) Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz częściowej realizacji
zadań z zakresu Interwencji kryzysowej.
16) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2019 roku
17) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sękowa.
18) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy na rok 2019.
19) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Budownictwa i Mienia Komunalnego na
2019 r.
20) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
21) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia,
Sportu, Turystyki, Kultury i Uzdrowiska na 2019 r.
22) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Bezpieczeństwa i Pomocy Społecznej na 2019 rok.
23) Informacja na temat sprawozdań z pracy komisji stałych w 2018 r.
24) Interpelacje i zapytania radnych.
25) Sprawy bieżące.
26) Zakończenie obrad.