Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Sesja Rady Gminy Sękowa

19 marca 2018 Autor: admin

15 marca 2018 r. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Sękowa. Wśród gości obecnych na sesji był Pan Poseł Jan Duda, który poinformował o swoich pracach w komisjach sejmowych, a także odpowiedział na pytania Radnych i gości dotyczące zmian w niektórych przepisach ustawowych. Pani Wójt Małgorzata Małuch zwróciła się do pana Posła w sprawie konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych, które pomogłyby samorządom posiadającym na swoim terenie różne formy ochrony przyrody (w tym Gminie Sękowa ) w realizacji i finansowaniu zadań inwestycyjnych. Zwrócono również uwagę na wykluczenie komunikacyjne całego powiatu gorlickiego i zaproponowano zmiany, dzięki którym taka sytuacja uległaby poprawie.

W sesji uczestniczył także członek Zarządu Powiatu pan Karol Tenerowicz, który poinformował Radę Gminy o sprawach z zakresu samorządu powiatowego, które mają wpływ także na mieszkańców Gminy Sękowa, m.in. dotyczące szpitala w Gorlicach, czy dróg powiatowych na terenie gminy.

 

W części dotyczącej podejmowanych uchwał znalazły się m.in. projekty dotyczące zmian w tegorocznym budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sękowa. Rada Gminy Sękowa podjęła uchwałę udzielającą pomocy finansowej  w wysokości 60 tys. zł. dla Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Remont drogi powiatowej Małastów – Jasionka”.

Ponadto wyrażono zgodę na zaciągnięcie dwóch pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na zadania inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w Męcinie Małej i sieci wodociągowej w Owczarach.

Rada Gminy pochyliła się także nad podziałem Gminy Sękowa na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Zatwierdzono również dopłatę z budżetu gminy do 1 m3 dostarczanej wody oraz 1 m3 odprowadzanych ścieków, która nie uległa zmianie.

Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą możliwości uzyskania dodatkowej dotacji przez niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Sękowa  przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne. Dotacja ta na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych  ma wyrównywać spadek dotacji oświatowych dla niepublicznych przedszkoli, który miał miejsce w bieżącym roku Przyjęto także uchwałę dot. opłat za przedszkole publiczne, która się nie zmieniła i wyniesie 1,00 zł  za każdą godzinę zajęć w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w Prawie oświatowym.

Podjęte uchwały na tej sesji można będzie znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sękowa w zakładce dotyczącej uchwał Rady Gminy.