Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Pożyczki dla Gminy Sękowa

26 listopada 2018 Autor: admin

W dniu 16 listopada 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane cztery umowy pożyczki z Gminą Sękowa na realizację następujących zadań:

  • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budową ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Owczary” – umowa pożyczki w kwocie do 577.000,00 zł oraz umowa pożyczki płatniczej w kwocie do 985.997,00 zł.

Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej we wsi Owczary i podłączenie do niej 46 budynków (w tym 45 mieszkalnych i jednej obory) wraz z budową ujęcia wody i stacji uzdatniania wody, co zapewni dostęp dla 135 nowych odbiorców do wody pitnej o  parametrach jakości zgodnej z normami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). Zadanie jest współfinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Męcina Mała ” – umowa pożyczki w kwocie do 696.000,00 zł oraz umowa pożyczki płatniczej w kwocie do 965.214,00 zł.

Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie 45 gospodarstw domowych, co pozwoli odprowadzić na oczyszczalnię ścieki w ilości 7391,25 m3/rok oraz budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 35 m3/dobę, co pozwoli na redukcję BZT5 w ilości 4982,25 kg/rok oraz oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wodnego. Zadanie jest współfinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowy zostały podpisane przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Robert Bażela – Pełnomocnik Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy umowę podpisała Małgorzata Małuch – Wójt, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Drzymała.