Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SĘKOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

13/01/2023 Autor: admin_2

                                                                                                  Sękowa, dnia 13 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SĘKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2022, poz. 503 z późń. zm.), art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.  z 2022 r., poz. 1029 z późń. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXI/323/2021 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany planu odbędzie się w dniach od 23 stycznia 2023 r. do 13 lutego 2023 r. włącznie w siedzibie Urzędu Gminy Sękowa, 38-307 Sękowa 252, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu. Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sękowa pod adresem https://bip.malopolska.pl/ugsekowa → Zamówienia Publiczne i Ogłoszenia → Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia→ zakładka 2023.

Zakres obszaru objętego projektem zmiany planu przedstawia załącznik graficzny do niniejszego Ogłoszenia oraz przy Obwieszczeniu zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sękowa.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w Urzędzie Gminy Sękowa, 38-307 Sękowa 252, w pokoju nr 14 w dniu 3 lutego 2023 r. o godz. 09:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu należy składać do Wójta Gminy Sękowa w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres email: ugsekowa@sekowa.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2023 r. włącznie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany planu mogą być wnoszone w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. włącznie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Sękowa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: ugsekowa@sekowa.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Sękowa.

 

 

Wójt Gminy Sękowa

mgr inż. Małgorzata Małuch

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że :

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Sękowa z siedzibą 38-307 Sękowa 252, e-mail: ugsekowa@sekowa.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w klauzuli informacyjnej dostępnej w siedzibie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Administratora w zakładce Przetwarzanie danych osobowych – RODO. (https://bip.malopolska.pl/ugsekowa,m,305708,przetwarzanie-danych-osobowych-rodo.html)

 

 

Załącznik do Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu

ZM_MPZP_RADOCYNA_PONS_Oświadczenie

ZM_MPZP_RADOCYNA_PONS_rys_wyłożenie

ZM_MPZP_RADOCYNA_PONS_tekst_wyłożenie

ZM_MPZP_RADOCYNA_rys_wyłożenie

ZM_MPZP_RADOCYNA_uchwala_wyłożenie

Skip to content