Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SĘKOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

10/11/2022 Autor: admin_2

                                                                                                 Sękowa, dnia 10 listopada 2022 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SĘKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2022, poz. 503 z późń. zm.), art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.  z 2022 r., poz. 1029 z późń. zm.) oraz w związku z:

  • Uchwałą Nr XXXV/368/2022 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa,
  • Uchwałą Nr XXXI/324/2021 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa zmienionej Uchwałą Nr XXXV/369/2022 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 marca 2022 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmian planu odbędzie się w dniach od 18 listopada 2022 r. do 9 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sękowa, 38-307 Sękowa 252, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu. Projekty zmian planu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sękowa pod adresem https://bip.malopolska.pl/ugsekowa → Zamówienia Publiczne i Ogłoszenia → Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia→ zakładka 2022.

Zakres obszarów objętych projektami zmian planu przedstawiają załączniki graficzne do niniejszego Ogłoszenia oraz przy Obwieszczeniu zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sękowa.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian planu odbędzie się w Urzędzie Gminy Sękowa, 38-307 Sękowa 252, w pokoju nr 14 w dniu 25 listopada 2022 r. o godz. 10.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów zmian planu należy składać do Wójta Gminy Sękowa w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres email: ugsekowa@sekowa.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2022 r. włącznie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekty zmian miejscowego planu podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie ich wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko do projektów zmian planu mogą być wnoszone w terminie do dnia 23 grudnia 2022 r. włącznie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Sękowa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: ugsekowa@sekowa.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Sękowa.

 

 

Wójt Gminy Sękowa

mgr inż. Małgorzata Małuch

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że :

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Sękowa z siedzibą 38-307 Sękowa 252, e-mail: ugsekowa@sekowa.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w klauzuli informacyjnej dostępnej w siedzibie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Administratora w zakładce Przetwarzanie danych osobowych – RODO. (https://bip.malopolska.pl/ugsekowa,m,305708,przetwarzanie-danych-osobowych-rodo.html)

 

 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu

(obszar objęty Uchwałą Nr XXXV/368/2022 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 marca 2022 r.)

 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu

(obszar objęty Uchwałą Nr XXXI/324/2021 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 listopada 2021 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXV/369/2022 z dnia 28 marca 2022 r.)

Klauzula_informacyjna

ZM_MPZP_MAŁASTÓW_rys_wyłożenie

ZM_MPZP_MAŁASTÓW_uchwala_wyłożenie

ZM_MPZP_MAŁASTÓW_PONS_Oświadczenie

ZM_MPZP_MAŁASTÓW_PONS_rys_wyłożenie

ZM_MPZP_MAŁASTÓW_PONS_tekst_wyłożenie

ZM_MPZP_SĘKOWA_rys_wyłożenie

ZM_MPZP_SĘKOWA_uchwala_wyłożenie

ZM_MPZP_SĘKOWA_PONS_Oświadczenie

ZM_MPZP_SĘKOWA_PONS_rys_wyłożenie

ZM_MPZP_SĘKOWA_PONS_tekst_wyłożenie

Skip to content