Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SĘKOWA o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa oraz sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko

04/08/2022 Autor: admin_2

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SĘKOWA

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa oraz sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późń. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sękowa w dniu 20 czerwca 2022 r. Uchwały Nr XXXVII/392/2022 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. opracowań.

Zmiana miejscowego planu dotyczy działki ewidencyjnej nr 2057 położonej w Sękowej na terenie Gminy Sękowa. Zakres obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa przedstawia załącznik graficzny do niniejszego Ogłoszenia oraz przy Obwieszczeniu zamieszczonym na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Sękowa.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski dotyczące zmiany planu należy składać do Wójta Gminy Sękowa w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Sękowa, 38-307 Sękowa 252 lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres email: ugsekowa@sekowa.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2022 r. włącznie.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Urzędu Gminy Sękowa, 38-307 Sękowa 252 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2022 r. włącznie. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ugsekowa@sekowa.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Wójt Gminy Sękowa.

 

 

Wójt Gminy Sękowa

mgr inż. Małgorzata Małuch

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Sękowa z siedzibą 38-307 Sękowa 252, e-mail: ugsekowa@sekowa.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w klauzuli informacyjnej dostępnej w siedzibie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Administratora w zakładce Przetwarzanie danych osobowych – RODO. (https://bip.malopolska.pl/ugsekowa,m,305708,przetwarzanie-danych-osobowych-rodo.html)

 

 

 

Uchwała XXXVII.392.2022 z załącznikiem graficznym

Klauzula_informacyjna

Skip to content