Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Oferta pracy – Placówka Wsparcia Dziennego w Sękowej

29 lipca 2021 Autor: admin

Oferta pracy na stanowisko wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Sękowej.

Placówka Wsparcia Dziennego działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej.

Prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia:

– opiekę i wychowanie,

– pomoc w nauce,

– organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą lub

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej,

  1. co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

W placówce wsparcia dziennego może pracować osoba, która:

  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do zadań wychowawcy należy:

– opieka nad dziećmi- wychowankami Placówki Wsparcia Dziennego w Sękowej,

– organizacja i prowadzenie pracy opiekuńczo- wychowawczej,

– tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą,

– wspieranie wychowanków w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, pozyskiwanie wiedzy na temat ewentualnych dysfunkcji występujących w rodzinie,

– organizowanie zajęć tematycznych,

– prowadzenie dziennika zajęć oraz niezbędnej dokumentacji dotyczącej dziecka i rodziny,

– opracowanie rocznego planu pracy placówki,

– opracowanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem oraz przygotowanie okresowej oceny sytuacji dziecka,

– współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, informowanie ich o postępach i trudnościach, zachęcanie do współpracy w ich pokonywaniu oraz do udziału w bieżącym życiu Placówki,

– współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, z kuratorami rodzinnymi, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,

– dbanie o utrzymanie czystości w pomieszczaniach placówki.

 

Wymiar etatu: ½ etatu

Zatrudnienie od 1 sierpnia 2021 roku

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sękowej, pokój numer 3.

Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu: 18- 351- 80- 10