Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Geotermia coraz bliżej

16 lipca 2019 Autor: admin

W dniu 12.07.2019 r. Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa oraz Piotr Długosz – Prezes Zarządu firmy PRO-INVEST SOLUTIONS Sp. z o.o., Sp. k. z Krakowa podpisali umowę na pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu przy realizacji inwestycji pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Sękowa”.

Podpisanie powyższej umowy stanowi kolejny etap realizacji projektu pn. ” Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Sękowa”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego  nr 2.3.1 „Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”.

Wyłoniony w przetargu wykonawca przyjął na siebie obowiązki: sprawowania nadzoru i dozór geologicznego nad planowanymi pracami wiertniczymi, wykonania badań laboratoryjnych oraz opracowania dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód termalnych. Wartość umowy to 781 050,00 zł brutto.

Następnym etapem projektu będzie przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowanie przetargowego, mającego na celu wyłonienie firmy, która wykona odwiert.