Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Budowa sieci wodociągowej

29/12/2023 Autor: admin

W dniu dzisiejszym Gmina Sękowa podpisała umowę na budowę sieci wodociągowej w m. Siary przysiółek Granice. Ze strony Gminy umowę podpisała Pani Wójt Małgorzata Małuch przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Katarzyny Rak-Wachowskiej. Pan Krzysztof Brach reprezentował Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „EKOMONT” Krzysztof Brach, z siedzibą: ul. Tarnowska 38, 38-321 Moszczenica, który za kwotę 129 000,00 zł brutto zaoferował wykonanie zaplanowanej inwestycji.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 0,5 km  w m. Siary przysiółek Granice, w Gminie Sękowa.

Termin wykonania całości przedmiotu umowy ustala się na 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

 

Skip to content