Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Plan zadań ochronnych

20/11/2023 Autor: admin

Urząd Gminy Sękowa informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przystąpił do sporządzenia projektu zmiany zarządzenia  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 : Źródliska Wisłoki PLH120057, położonego na terenie gminy Sękowa oraz przystąpił do rozpoczęcia konsultacji społecznych ww. projektu.

Z ww. projektem zarządzenia można zapoznać się na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie  https://wwxh/.gov.pl/web/rdos-krakow/planv-zadan-ochronnych, w zakładce „Co robimy” — „Natura 2000” — „Plany zadań ochronnych”. Istnieje również możliwość składania uwag
i wniosków do projektu zarządzenia oraz projektu zmienionego  zarządzenia dla ww. obszaru Natura 2000.

Uwagi i wnioski do projektu ww. dokumentu w terminie 21 dni od dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, mogą składać wszystkie zainteresowane osoby, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym  podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat.krakow@rdos.qov.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

Obwieszczenie

 

Skip to content