Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Luty
19 wtorek

Zebranie sprawozdawczo wyborcze sołectwa Bodaki

Data rozpoczęcia: 2019-02-19 Data zakończenia:

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie §23 statutu sołectwa Bodaki – Wójt Gminy Sękowa zwołuje sprawozdawczo – wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Bodaki, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 r. o godzinie 15:00 (pierwszy termin) , 15:15 (drugi termin)  w świetlicy wiejskiej w Bodakach w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Sprawozdanie Sołtysa.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej.
  6. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
  7. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej.
  8. Sprawy bieżące Sołectwa.
  9. Zakończenie zebrania.

Wójt Gminy zaprasza mieszkańców i prosi o liczny udział.