Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Został tylko miesiąc na złożenie deklaracji!

19 maja 2022 Autor: admin

Urząd Gminy Sękowa przypomina i informuje o obowiązku zgłoszenia źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, na podstawie art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 554. z późń.zm.) o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dalej zwaną „ustawą”.

Ustawa nakłada obowiązek zgłoszenia przez właściciela lub zarządcę budynków mieszkalnych (również tych niezamieszkałych) oraz niemieszkalnych, w których są zainstalowane bądź użytkowane źródła ciepła do ogrzewania pomieszczeń lub ciepłej wody użytkowej.

Deklarację „A” (dla budynków mieszkalnych), lub „B” (dla budynków niemieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej) można złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy Sękowa pok. 6A, bądź elektronicznie przy pomocy profilu zaufanego na stronie:  https://ceeb.gov.pl/

deklaracja do pobrania: tutaj

Na każdy budynek musi być wypełniona oddzielna deklaracja. Termin złożenia deklaracji mija 30 czerwca 2022 r.

Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna do 5 tysięcy złotych.