Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

XXXVII sesja Rady Gminy Sękowa

1 października 2018 Autor: admin

25 września odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Sękowa. Oprócz stałych punktów obrad sesji w programie znalazły się uchwały dotyczące zmiany w aktach statutowych: w statucie Gminy Sękowa oraz statutach poszczególnych sołectw. Uchwały te zostały podyktowane wprowadzonymi zmianami w ustawach ustrojowych m.in. o samorządzie gminnym, które nałożyły nowe obowiązki na samorządy. Zmiany w statutach sołectw dotyczyły długości kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej, które ustawowo zostały wydłużone do 5 lat.

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie mieszkańców Gminy Sękowa w liczbie co najmniej 200 osób, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Sękowa. Taka grupa osób ma prawo wniesienia projektu uchwały , który powinien określać m.in.. podstawę prawną, postanowienia merytoryczne oraz uzasadnienie, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

 

W trakcie sesji Rada Gminy podjęła uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości w Bodakach, Małastowie oraz w Sękowej, a także przystąpiła do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Ropica Górna oraz Owczary.

W swoich interpelacjach Radni zgłaszali wnioski dotyczące naprawy dróg, a także dotyczące strefy uzdrowiskowej w Wapiennem.