Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

XXXV Sesja Rady Gminy Sękowa

28 maja 2018 Autor: admin

24 maja 2018 r odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Sękowa. Najważniejsze punkty dotyczyły  przedłożenia przez Wójta Gminy Sękowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium.

 Wójt Gminy Małgorzata Małuch przedstawiła sprawozdanie z formie multimedialnej. Zwróciła uwagę na to, że wydatki w 2017 r. sięgnęły rekordowego wykonania w wysokości ponad 22 mln. zł.,  z czego wydatki majątkowe to kwota ponad 3 mln. zł. Rezultatem dobrego wykonania budżetu jest uzyskana nadwyżka operacyjna w wysokości 1.668.228 zł. Wskaźnik ten informuje o tym, że Gmina dysponuje środkami, które może przeznaczyć wprost na inwestycje zwiększające dobrobyt lokalnej wspólnoty. Pani Wójt przedstawiła strukturę dochodów i wydatków zrealizowanych w 2017 r. 16% wydatków budżetowych wydano wprost na inwestycje i remonty w gminie, z czego najwięcej to wydatki na infrastrukturę drogowo – mostową oraz inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Ponadto zaprezentowane zostały zdjęcia wykonanych inwestycji. Kolejne slajdy przedstawiały informacje o projektach w różnych ich fazach tj. w trakcie przygotowania, w fazie oceny wniosków i w trakcie realizacji.

Praca Pani Wójt i realizacja budżetu za 2017 r. podlegała wnikliwej ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej, które oceniły ją pozytywnie. Według tych organów Wójt w realizacji zamierzonych zadań w 2017 ro. kierował się zasadą celowości, legalności i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

W głosowaniu nad absolutorium Wójt Gminy Małgorzata Małuch uzyskała pełną aprobatę swoich działań za rok 2017, wszyscy radni podnieśli ręce na „TAK”. Po udzieleniu absolutorium Przewodnicząca Rady Gminy Maria Wyżkiewcz złożyła gratulacje Pani Wójt oraz na ręce Pani Skarbnik i Pani Sekretarz dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy. Pani Wójt podziękowała Radnym, sołtysom, kierownikom jednostek i pracownikom Urzędu za współpracę i podkreśliła, że bez tych osób nie byłoby sukcesu.

Radni podczas dalszych obrad pochylili się nad zmianami w tegorocznym budżecie, a także przyjęli do realizacji zadanie Powiatu Gorlickiego tj. Budowa dalszej części chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Siary. Środki na realizację tego zadania zostaną przekazane gminie przez Starostwo Powiatowe. Ponadto Radni podjęli uchwały w kwestiach przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w miejscowości Sękowa i Siary, w kwestii przejęcia działek na rzecz Gminy pod drogę, a także w kwestii utworzenia placówek wsparcia dziennego, które prowadzone będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sękowej.

W swoich interpelacjach i wnioskach Radni zwracali uwagę na koszenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych oraz na sprawę usytuowania przystanków autobusowych.

W drugiej części związanej z odbywającym się 25 maja Dniem Samorządu Terytorialnego w sesji wzięli udział zaproszeni goście i pracownicy samorządowi. Nie obyło się bez życzeń i gratulacji z okazji tego dnia. W swoich wystąpieniach zebrani zwracali uwagę na to, że sukces i powodzenie wszystkich zadań oraz projektów realizowanych przez gminę to efekt dobrej współpracy z mieszkańcami, Radnymi, sołtysami.

PREZENTACJA DO POBRANIA