Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

XXX Sesja Rady Gminy Sękowa

14 grudnia 2017 Autor: admin

W dniu 11 grudnia 2017 r. odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Sękowa, której przewodniczył Pan Bogusław Moroń.

W programie sesji znalazły się stałe punkty tj. sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy oraz zmiany w budżecie, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W sprawozdaniu międzysesyjnym Pani Wójt poinformowała o bieżących sprawach, które miały istotne znaczenie w okresie międzysesyjnym. Poinformowała m.in. o wykonaniu remontu drogi Sękowa – cmentarz oraz drogi Bartne – góra. Zakupiono wiaty przystankowe z funduszu sołeckiego wsi Małastów. Głównym tematem sesji były scalania we wsi Sękowa i Siary oraz powstanie nowej spółdzielni „Sękowskie Smaki”, która ma rozpocząć swoją działalność początkiem roku 2018.

Kilka słów Pani Wójt poświeciła na omówienie działalności Gminnego Ośrodka Kultury .zapraszając wszystkich na żywą szopkę świąteczną w dniu 17.12.2017r. o godzinie 15:00 przed pomnikiem Długosza w centrum Sękowej. .

 W programie sesji znalazły się m.in. projekty uchwał nabycia działek przez Gminę Sękowa oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bartnem i Ropicy Górnej. Pani Sekretarz Zofia Rowińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawiła projekty uchwał dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sękowej, Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  w Sękowej. Uchwalono również Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Sękowa na lata 2017 – 2020.

W ostatnich punktach sesji radni podziękowali również Pani Wójt za dotychczasowe działania i za rozpoczęcie niektórych inwestycji w swoich okręgach wyborczych.