Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

VI Sesja Rady Gminy Sękowa

5 kwietnia 2019 Autor: admin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam, że zwołuję VI S E S J Ę Rady Gminy Sękowa, która odbędzie się dnia 5 kwietnia 2019 r. (tj. piątek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej remizy OSP, na którą zapraszam.

Transmisję obrad dostępna będzie od godziny 12:00 TUTAJ

Program:

 • Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z IV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sękowa z dnia 25 lutego 2019 r. oraz protokołu z V sesji Rady Gminy Sękowa z dnia 4 marca 2019 r.
 • Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy.
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2019 Nr III/24/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2018 r.
 • Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – działki Nr 270/6, 270/7 we wsi Ropica Górna.
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 554/4 we wsi Małastów.
 • Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – działki 33/4, 45/3 we wsi Czarne.
 • Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – działki 155 i 165 we wsi Małastów.
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Sękowa.
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w miejscowości Sękowa i Siary.
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w miejscowości Wapienne.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/168/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.
 • Projekt uchwały w sprawie zamiany uchwały nr V/62/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Sprawy bieżące.
 • Zakończenie obrad.