Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

7 stycznia 2019 Autor: admin

Na podstawie art. 19a pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

załącznik