Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Najbliższe wydarzenia:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków

14 lutego 2020 Autor: admin

W dniu 31.01.2020r.  Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa oraz Tomasz Druciak i  Arkadiusz Pamułka – Prezesi Zarządu firmy ”OTECH”  Sp. z o.o., z Gorlic  podpisali umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wapienne.  Prac o wartości 1 873 695,90 zaplanowano zakończyć do końca maja 2021 roku. Zaplanowane w prace pozwolą zwiększyć ilość oczyszczanych ścieków z obecnych 95 m³/d do 180 m³/d oraz usprawnienie procesu odwadniania i higienizacji osadu.

Zadanie realizowane jest  w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na ternie Gmin Ziemi Gorlickiej i jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM, Oś 5. Ochrona środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych P

oddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna – spr