Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Promesa na edukację

19 lutego 2020 Autor: admin

W ubiegłym roku Gmina Sękowa ze Stowarzyszeniem Nowa Perspektywa z Biecza złożyła swój wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Gmina ubiegała się m.in. o dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, doposażenie pracowni przedmiotowych, zakup zestawów eksperymentalnych,  zajęcia dla uczniów z zakresu kompetencji kluczowych , doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

W dniu 18 lutego 2020 roku promesę na realizację wspomnianych działań odebrał w imieniu Wójt Gminy Sękowa – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Michał Diduch. Uroczyste wręczenie promes miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim woj. Małopolskiego.

Projekt, który opiewa na kwotę prawi 1 mln 300 tys. zł. przyczyni się do rozwoju kwalifikacji zawodowych nauczycieli, którzy będą mogli skorzystać z szerokiej oferty szkoleń oraz studiów podyplomowych. Uczniowie otrzymają wsparcie w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, fizyki, chemii i języka angielskiego, a także z zakresu kompetencji kluczowych tj. myślenie matematyczno-logiczne, rozwijanie kreatywności, pewność siebie i umiejętność pracy w grupie, umiejętność uczenia się i rozumienia oraz umiejętność wykorzystania TIK i e-pomocy dydaktycznych. W projekcie przewidziano również kompleksowe doposażenie pracowni chemicznych, fizycznych, informatycznych, zakup podręczników różnorodnych pomocy dydaktycznych.

fot. malopolska.pl/ Mateusz Książkiewicz/bobowa24.pl