Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Pomoc dla przedsiębiorców – podatki

22 lutego 2021 Autor: admin

Szanowni Państwo, w związku z epidemią wirusa SARS-Co V-2, Gmina Sękowa przygotowała rozwiązania, które pozwolą przetrwać ten najtrudniejszy okres naszym lokalnym przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie branży hotelarskiej, a także wyciągom narciarskim i orczykowym, kolejkom linowym naziemnym. Wielu z Was znalazło się obecnie
w bardzo ciężkiej sytuacji ze względu na ogólnokrajowy zakaz prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej.

Korzystając z możliwości, jakie daje art. 15  ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), Rada Gminy Sękowa podjęła Uchwałę Nr XXIV/261/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2). Uchwała przewiduje zwolnienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie:

  • usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
    o usługach hotelarskich oraz pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ( j. Dz. U.
    z 2020r. poz. 2211), prowadzących działalność ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności
    w dziale 55;
  • usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, w podklasie 49.39. Z – działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego i podmiejskiego systemu komunikacji.

Zwolnienie obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

 

Warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia jest złożenie wniosku wg wzoru zamieszczonego tutaj wraz z korektą informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub deklaracji na podatek od nieruchomości (w przypadku przedsiębiorców będących osobami prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej) oraz formularz informacyjny dotyczący otrzymanej pomocy publicznej wg wzoru zamieszczonego tutaj, w terminie nie później niż do 15 marca 2021 r.

O pomoc na podstawie nin. uchwały będzie można ubiegać się po jej wejściu w życie tj. po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Niezbędne druki, najważniejsze dane oraz informacja o publikacji zostaną zamieszczone na stronie www.sekowa.pl .


Aktualizacja:

Uchwała nr Nr XXIV/261/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.  została opublikowana w dniu 12-02-2012 w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.