Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Pierwsza sesja po wyborach uzupełniających

1 listopada 2017 Autor: admin

Dnia 26 października odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Sękowa, na której odbyło się uroczyste ślubowanie nowo wybranego radnego Pana Edwarda Skuby – wybranego w wyborach uzupełniających. który zastąpił na tym stanowisku zmarłego radnego Józefa Łużyńskiego.

Na wstępie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Pani Zofia Rowińska odczytała protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania do Rady Gminy Sękowa sporządzony dnia 8 października 2017 r. przez Gminną Komisję Wybiorczą w Sękowej.

Następnie Pani Zofia Rowińska wręczyła Panu Edwardowi Skubie zaświadczenie o wyborze na Radnego. Przewodnicząca Rady Gminy w Sękowej Pani Maria Wyżkiewicz odczytała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym – nowo wybrany radny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego składa ślubowanie.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Pan Edward Skuba wypowiedział słowa: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodnicząca Rady Gminy Sękowa złożyła gratulacje i stwierdziła, że Pan Edward Skuba  złożył ślubowanie i objął mandat radnego.

Następnie rozpoczęto obrady sesji. W programie znalazły się stałe punkty tj. sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy, zmiany w budżecie, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto dokonano zmian w porządku obrad i wykreślono punkty dotyczące przyszłorocznego podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Zgodnie z decyzją Radnych Gminy podjętą na komisji poprzedzającej sesję – w/w stawki podatków na kolejny rok pozostaną bez zmian.

Pani Wójt w sprawozdaniu międzysesyjnym poinformowała o sprawach dotyczących przetargów na prace inwestycyjne w  gminie, rozpatrywanych wniosków o dofinansowanie oraz o delegacjach odwiedzających gminę. Przekazała informację o tym, że temat scaleń w Sękowej ponownie ożył i jest szansa na jego dofinansowanie ze środków PROW. Dodatkowo istnieje możliwość rozpoczęcia procedury wnioskowej także w Siarach. Obydwie ewidencje są w bardzo kiepskim stanie i procedura scalania jest jak najbardziej wskazana.

Zmianie od przyszłego roku ulegną stawki za odprowadzanie odpadów komunalnych. Niezbędna jest podwyżka, gdyż koszt wywożenia odpadów znacznie przekracza uzyskiwane z tego tytułu wpłaty mieszkańców. Radni podjęli uchwałę o podwyżce obydwu stawek o 1 zł. za miesiąc od 1 osoby oraz podwyżkę za worek dla właścicieli nieruchomości, które nie są zamieszkałe, a generują odpady.

Radni wysłuchali wyjaśnień przedstawiciela Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Krzywa Pana Janusza Lewka na temat zasadności zakupu ratraka w celu utrzymania tras biegowych „Śnieżne trasy przez lasy” i udzielili na ten cel pomocy finansowej w wysokości 20 tys. zł. Pomocy finansowej w wysokości 270 tys. zł. udzielono również dla Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Ropica Górna – Bartne Etap I ”.

W programie sesji znalazły się także 4 projekty uchwał dotyczące przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Małastów, Wołowiec, Męcina Wielka, Ropica Górna. Zmiany w planie przestrzennym dotyczą przekształcenia działek  rolnych na działki pod budownictwo mieszkaniowe, rekreacyjne i letniskowe.

Ponadto Rada Gminy w uchwałach stwierdziła przekształcenie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie z dniem 1 września 2017 r. w obydwu szkołach na terenie naszej Gminy tj. w Sękowej i w Siarach.

Program sesji obejmował także przyjęcie Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Sękowa na lata 2017-2019, który zakłada objęcie szczególną pomocą i wsparciem rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Ma to zostać osiągnięte przede wszystkim poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy i wsparcia w opiece oraz wychowywaniu dzieci. Realizowane w ramach programu działania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie. Zadania związane z programem będą realizowane w toku bieżącej pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przez programy celowe.

Radni w ostatnich punktach sesji wnioskowali o drobne prace naprawcze w każdym sołectwie i sygnalizowali problemy w nich występujące. Podziękowali również Pani Wójt za dotychczasowe działania i za rozpoczęcie niektórych inwestycji w swoich okręgach wyborczych.