Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – „Bliżej samodzielności”

26 września 2022 Autor: admin_2

W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego w ramach projektu „Bliżej samodzielności” – finansowanym ze środków RPO WM, do Urzędu Gminy Sękowa wpłynęła w przewidzianym terminie jedna oferta Stowarzyszenia Nowa Perspektywa z siedzibą w Bieczu, o wartości 72 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 groszy)

Po dokonaniu oceny przez komisję konkursową oraz sporządzeniu rekomendacji, została wybrana do realizacji oferta Stowarzyszenia Nowa Perspektywa z siedzibą w Bieczu.