Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz lokalu przeznaczonego do najmu

20 grudnia 2018 Autor: admin

 

Zarządzenie nr 146/2018

Wójta Gminy Sękowa

z dnia 20 grudnia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz lokalu przeznaczonego do najmu

 

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2018 poz. 994z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

Wójt Gminy Sękowa zarządza i podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy Sękowa,  przeznaczonych do dzierżawy oraz lokalu przeznaczonego do najmu:

  • 1

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości stanowiące własność Gminy Sękowa:

 

1) Nr ewid. nieruchomości działka nr 3128/2 o pow. 0,31 ha. oraz 3129/1 o pow. 0,19 ha.

Nr księgi wieczystej: NS1G/00020277/0

Powierzchnia: łącznie 0,50 ha.

Położenie; Sękowa

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: Działki położone są w terenach o symbolu 4.1.R – tereny rolne. Działki przeznaczone do zagospodarowania rolniczego.

Okres dzierżawy: 2 lata

Stawka czynszu miesięcznego i termin wnoszenia opłat: 100 zł./ rok. Czynsz zwolniony jest z podatku Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). Płatność jednorazowa z góry do 15 maja każdego roku.

 

2) Nr ewid. nieruchomości działka nr 66/1 o pow. 1,08 ha

Nr księgi wieczystej: NS1G/00012214/2

Powierzchnia: 1,08 ha.

Położenie; Owczary

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: Działka położona jest w terenach o symbolu 4.1.R – tereny rolne. Działka przeznaczona do zagospodarowania rolniczego.

Okres dzierżawy: 3 lata

Stawka czynszu miesięcznego i termin wnoszenia opłat: 200 zł./ rok. Czynsz zwolniony jest z podatku Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). Płatność jednorazowa z góry do 15 maja każdego roku.

 

Przeznacza się do najmu lokal stanowiący własność Gminy Sękowa:

Nr księgi wieczystej: NS1G/00033149/8

Nr działki: 409/1

Powierzchnia lokalu użytkowego przeznaczona do najmu [m2]: 25

Opis lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu: lokal usytuowany jest na I piętrze Domu Ludowego w Siarach

Przeznaczenie przedmiotu najmu: działalność usługowa

Okres dzierżawy: 3 lata

Stawka czynszu miesięcznego i termin wnoszenia opłat: 200,00 PLN brutto / miesiąc.

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny z dołu w terminie do końca każdego miesiąca.

Zasady aktualizacji opłat: wynajmujący ma prawo waloryzowania czynszu najmu nie częściej niż raz w roku według wskaźnika wzrostu cen dóbr i usług GUS.

 

 

  • 3

 

Zgodnie z uchwałą nr II/16/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 2 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w miejscowości Sękowa oraz uchwałą nr II/17/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w miejscowości Owczary – nieruchomość wymieniona w §1 pkt. 1 i 2 oddana zostanie w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcom.

 

  • 4

Wykaz podlega wywieszeniu na  okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sękowa oraz na stronie internetowej gminy www.sekowa.pl.

 

  • 4

 

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. nieruchomości w Wydziale Społeczno – Administracyjnym