Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Sękowa

6 marca 2015 Autor: admin

Ogłoszenie Wójta Gminy Sękowa z dnia 03.03.2015r. w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów i sprzętu.

Wójt Gminy Sękowa informuje że na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski kandydatów do pełnienia funkcji rzeczoznawcy do szacowania zwierząt w związku ze zwalczaniem z urzędu chorób zakaźnych. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sękowa, pokój nr 9 (sekretariat) w terminie do dnia 18 marca 2015r. do godz. 14.00 .

Informuję że zgodnie w w/w rozporządzeniem Wójt Gminy powołuje rzeczoznawcę spośród osób które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
  2.   ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
  3.   posiadają co najmniej wykształcenia średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3- letni staż
  pracy w gospodarstwie rolnym, lub
  4.   ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą
  kształcącą w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w
  gospodarstwie rolnym, lub
  5.   ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą
  w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5 – letni staż pracy w
  gospodarstwie rolnym,
  6.   mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Sękowa.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy powinien zawierać:

1) imię i nazwisko,
2) adres zamieszkania,
3) adres do korespondencji,
4) informacje o wykształceniu.

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
 2. doświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy
  w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
 3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu
  w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami
  ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

wniosek.doc

Wójt Gminy Sękowa

mgr inż. Małgorzata Małuch