Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Sękowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa (działka nr 624/1 w Męcinie Małej i część działki nr 316 w Męcinie Wielkiej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

28 września 2021 Autor: admin

  OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Sękowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa (działka nr 624/1 w Męcinie Małej i część działki nr 316 w Męcinie Wielkiej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zwanej dalej „u.p.z.p.”, oraz Uchwały Rady Gminy Sękowa Nr X/119/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.  w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały własnej Nr XVII/112/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2004 r. Nr 439 poz. 5076 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Sękowa w zakresie zmiany przeznaczenia działki nr 624/1 w Męcinie Małej oraz części działki nr 316 w Męcinie Wielkiej –  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w dniach od 07.10.2021 r. do 05.11.202021 r.   w godzinach od 9.00  do 14.00  w  Urzędzie Gminy Sękowa.

Zmiana planu obejmuje zakres ustaleń określony w art. 15 ust. 2 u.p.z.p.

Jednocześnie zawiadamiam, że dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wymienionym wyżej projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 05.11.2021 r. o  godz. 10.00  – w Urzędzie Gminy Sękowa.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 u.p.z.p., każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany w/w planu miejscowego – może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sękowa z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin wnoszenia uwag – do 21 dni po ostatnim dniu wyłożenia. Uwagi mogą również być składane w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162) lub opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP  w zrozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700), albo wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów tej ustawy.

Jednocześnie – na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)  i n f o r m u j ę,  że wraz z projektem zmiany planu miejscowego udostępnia się:

* stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach,

* prognozę oddziaływania na środowisko w/w zmiany planu miejscowego,

w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa.

Wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany planu można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Sękowa w terminie do 21 dni po ostatnim dniu wyłożenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sękowa.

załączniki:

zał. nr 2 do SWZ – specyfikacja technicza wykonania i odbioru robót

Klauzula informacyjna – art. 17 pkt 9 Ustawy o planowaniu i zagosp. przestrz.

Prognoza oddziaływania na środowisko

02-MecinaWielka_dz-316_cz2(1)

02-MecinaWielka_dz-316_cz1(1)

01-MecinaMala_dz-624_cz2(1)

01-MecinaMala_dz-624_cz1(1)

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany MPZP Gminy Sękowa

 

Informuję, że:

  1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Gmina Sękowa, reprezentowana przez Wójta Gminy Sękowa, 38-307 Sękowa nr 252.
  3. Składający uwagę ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy a konsekwencją niepodania jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 11 w zw. z art. 18 u.p.z.p.

 

 

Wójt Gminy Sękowa

Małgorzata Małuch