Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sękowa

15 stycznia 2019 Autor: admin

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, Gmina Sękowa, zapewniając czystość i porządek na swoim terenie obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Za przejęcie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę. Opłata pobierana od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma pokryć koszty zagospodarowania odpadów od momentu ich odebrania aż do ostatecznego ich przetworzenia w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę okres od 2015 roku do 2018 roku, to możemy zaobserwować ciągły wzrost ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. I tak w roku 2015 odpadów tych odnotowano 610 ton, w 2016 roku – 977 ton, w 2017 roku – 804 tony, a w roku 2018- 883 tony. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2015r. wynosiły 5,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, gdy mieszkaniec deklarował selektywne zbieranie odpadów oraz 10,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, gdy mieszkaniec nie zadeklarował segregacji odpadów. W tym czasie cena jednostkowa za 1 tonę odebranych odpadów segregowanych wynosiła 270,00 zł, natomiast odpadów komunalnych nie segregowanych 459,00 zł .

W przetargu na 2017 i na 2018 rok ceny wzrosły odpowiednio do i 345,60 i 486,00 zł za tonę. Wzrost ten musiał skutkować podniesieniem stawek za odbiór odpadów i ustaleniem ich na poziomie 6,00 zł i 11,00 zł, co jednak nie było wystarczające do zrównoważenia poniesionych kosztów. W związku z powyższym dodatkowo z budżetu gminy dopłacono 120000,00 zł.

Rozstrzygnięcie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych w 2019 roku przyniosło dalszy wzrost kosztów jednostkowych. Stawka obowiązująca na rok 2019 wynosi 534,60 zł za odpady segregowane za tonę oraz 637,20 zł za odpady niesegregowane za tonę. Koszty odbioru odpadów wzrosły więc o 35%. Wzrost stawki w przetargu wynika przede wszystkim ze wzrostu ilości odpadów oraz wzrostu kosztów ich odbioru i zagospodarowania przez podmiot odbierający. Na wyżej wymienione koszty wpływ ma przede wszystkim wzrost stawek za gospodarcze korzystanie ze środowiska w tym za składowanie odpadów, która wzrosła do 170,00 złotych za tonę, wzrost kosztów eksploatacyjnych instalacji do przetwarzania odpadów, wzrost cen paliw i energii elektrycznej, wzrost płacy minimalnej, dostosowanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do września 2019, obligatoryjny monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów, obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w gospodarowaniu odpadami, potrzeba sporządzenia operatu przeciwpożarowego zatwierdzanego przez komendanta PSP – dla każdej instalacji.

W związku z powyższym aby wypełnić obowiązek ustawowy funkcjonowania systemu, Uchwałą Rady Gminy nr III/27/2018. z dnia 28 grudnia 2018 podniesiono stawki odpowiednio:

  • 9,50 zł za osobę za miesiąc w przypadku, gdy odpady są zbierane
    i odbierane w sposób selektywny.
  • 16,00 zł za osobę za miesiąc w przypadku, gdy odpady są zbierane
    i odbierane w sposób nieselektywny.

 

W przypadku odbierania odpadów komunalnych odpieranych z nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy opłaty wynoszą:

  • 18,00 zł za pojemnik (worek) o pojemności 110 litrów w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  • 20,00 zł za pojemnik (worek) o pojemności 110 litrów w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,

 

Uchwałą Rady Gminy nr III/29/2018. z dnia 28 grudnia 2018 zmieniono stawki odpowiednio:

Ryczałtowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe

  • 70,00 zł jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 150,00 zł jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny .